Vakance sākumskolas skolotāja amatam Biķernieku pamatskolā

AKTUĀLI

Biķernieku pamatskola izsludina vakanci
sākumskolas skolotāja amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 234102
uz nenoteiktu laiku uz 1 slodzi

Darba vieta: Biķernieku pamatskola (reģ. nr. 40900022537), Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads

Darba pienākumi:
- sekmēt pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
- plānot savu darbību atbilstoši normatīvo aktu un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteiktajām prasībām;
- sniegt atbalstu mācību procesā izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības vai speciālās vajadzības, veicot atbalsta un attīstošas darbības;
- pilnveidot profesionālās kompetences.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- bruto atalgojuma pamatlikme no 1584,00 eiro + piemaksas;
- sociālās garantijas.

Pieteikšanās:
Darba attiecību uzsākšana nekavējoties
CV pretendentam sūtīt uz e-pastu: skola@bikerniekupag.lv
Tālrunis saziņai: 25419822, 65822944

Vakance speciālā pedagoga amatam Biķernieku pamatskolā