Svarīgi par Covid-19 ilgstošās aprūpes iestādēs

Pagastu un pilsētu ziņas

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai

Ieteikumu izstrādes mērķis - mazināt Covid-19 infekcijas izplatības, it īpaši, masveida saslimšanas gadījumu risku, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās  (turpmāk – institūcijas).

Ieteikumi piemērojami  institūcijās, kurās nav konstatēti akūti Covid–19 gadījumi , kad ir piemērojamas Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) Covid-19 izplatības ierobežošanai  un Veselības inspekcijas izstrādātās Rekomendācijas telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai un Ieteikumi personu veselības stāvokļa uzraudzībai sociālās aprūpes institūcijās .

1.            Vispārējs nosacījums – pasākumos (t.sk. apmeklēt koplietošanas telpas vienlaikus ar citiem klientiem) drīkst piedalīties tikai tie klienti, kuriem nav noteikta izolācija, kuri nav bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai pašizolācijā esošiem klientiem, kā arī klienti, kuriem nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju. Vienlaikus ir jānodrošina distancēšanās ievērošana.

2.            Medicīnisko masku lietošana institūcijā jānodrošina:

1)  apmeklētājiem;

2)  institūcijas darbiniekiem, nonākot kontaktā ar apmeklētājiem;

3)  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem:

-              tikšanās laikā ar apmeklētājiem;

-              pasākumos, kas tiek organizēti institūcijā (t.sk. darbiniekiem un apmeklētājiem);

-              ārpus institūcijas telpām, apmeklējot pasākumus vai saņemot pakalpojumus, tai skaitā tirdzniecības pakalpojumus.

Pasākumu laikā ir jānodrošina individuālo aizsarglīdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana gan, kā arī distancēšanās un dezinfekcijas līdzekļu lietošana.

3.            Atbildība par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu institūcijās:

Institūcijas vadītājs:

1)            atbild par infekcijas profilakses pasākumiem (t.sk. par medicīnisko masku lietošanu atbilstoši noteiktajām prasībām ), infekcijas izplatības ierobežošanu un epidemioloģiskās drošības prasībām atbilstošu darba organizāciju institūcijā (ar iekšējo rīkojumu nosaka pasākumus, atbildīgo personālu un kontroles mehānismu);

2)            var noteikt darbiniekus (tai skaitā brīvprātīgos un personas ar ārpakalpojuma līgumiem), kuriem, izvērtējot viņu darba pienākumus un epidemioloģiskās drošības riskus, amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts. Saistībā ar iepriekš minēto, institūcijas vadītājs nepielaiž pie darba darbinieku, kuram ir noteikta prasība par sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību, ja darbinieks nav uzrādījis derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

3)            var noteikt masku lietošanas prasības darbiniekiem, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā;

4)            nodrošina darbiniekiem un pakalpojuma saņēmējiem, kā arī citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, tai skaitā sociālo pakalpojumu saņēmējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, pieejamu un saprotamu informāciju, to ievietojot arī institūcijas tīmekļvietnē, par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību, tai skaitā:

             brīdinājumu, ka institūcijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

             citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kādi institūcijā ir noteikti, tai skaitā: brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norādi par sejas maskas pareizu lietošanu; rekomendāciju par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.

Institūcijas darbinieki - atbild par institūcijā noteikto epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu (t.sk. medicīnisko masku lietošanu kontaktā ar apmeklētājiem (t.sk. brīvprātīgajiem) un piedaloties institūcijas pasākumos) un institūcijā noteiktās kārtības ievērošanu.

4.            Testēšana:

1)            jāveic darbinieku ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testēšana ar antigēna testu, kā arī jāveic minēto darbinieku uzskaite atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Ja tā antigēna testa rezultāts ir pozitīvs, darbinieku jāatstādina no darba pienākumu veikšanas un viņam jāuzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 infekcijas laboratorisko diagnostiku un apzinātu kontaktpersonas, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības;

2)            var organizēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu (tai skaitā klientu ar pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu ar Covid-19 skrīninga testu. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no klientiem iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas vai balstvakcinētas vai pārslimojušas personas statusam (tai skaitā sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Klients uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontroles institūciju pieprasījuma.

5.            Tikšanās ar tuviniekiem  tiek organizēta, ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības,  ja:

             persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

             tikšanos var organizēt ārtelpās  vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi);

             tikšanās laiks (ja iespējams, darba dienu vakaros un brīvdienās) iepriekš ir saskaņots ar administrāciju, informējot, ka tā ir atļauta tikai tuviniekam, tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju, kā arī tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0. Institūcijas tīmekļa vietnē ir publicēta aktuālā informācija apmeklētājiem.

             tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, medicīnisko masku lietošana (gan tuviniekam, gan klientam, gan darbiniekam) un roku dezinficēšana (ja tikšanās tiek organizēta īpaši aprīkotā apmeklējumu telpā, kur iespējams sarunāties caur stiklu pa telefonu vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, medicīniskās maskas nav jālieto);

             apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

6.            Klientu uzņemšana:

             organizējama vispārējā kārtībā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – epidemioloģiskās drošības noteikumi) noteikto;

             pakalpojuma sniedzēja maiņa starp institūcijām (piem., pakalpojuma sniedzēju maiņu pilngadību sasniegušām personām, uz institūcijām, kur tiek sniegts pakalpojums pilngadīgām personām, vai pakalpojuma sniedzēju maiņu no vienas institūcijas uz otru) var tikt veikta, ja uz attiecīgo klientu nav attiecināmi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi. Pēc pārcelšanās uz citu institūciju minētais klients ievēro tādus pašus nosacījumus, kādi noteikti iestājoties institūcijā. 

7.            Ekskursijas, pārgājieni, pastaigas u.tml. pasākumi, muzeju vai citu sabiedrisku vietu iekštelpās  apmeklējumi organizējami,  ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus (medicīnisko masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumos noteiktās vispārīgās prasības). Pārvietojoties ar institūcijas autotransportu, gan autovadītājam gan pasažieriem jālieto medicīniskā maska, kā arī jādezinficē autotransporta līdzekļa virsmas.

8.            Pieļaujama brīvprātīgo iesaiste (līdzvērtīgi darbiniekiem), ja brīvprātīgajam nav noteikta izolācija, brīvprātīgais nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī brīvprātīgajam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju. Brīvprātīgajam jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības – medicīniskās maskas lietošana (t.sk. arī klientiem), distances ievērošana, kā arī dezinfekcija. Tāpat veicama ķermeņa temperatūras mērīšana (attālināti) un Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu novērošana. Rekomendēts turpināt brīvprātīgo darbu bez tieša fiziska kontakta ar klientiem,  ievērojot distancēšanos.

9.            Klientu un darbinieku regulāra (ikdienas) veselības stāvokļa novērošana – jānodrošina regulāra (ikdienas) veselības stāvokļa novērošana, klientiem jānodrošina arī ķermeņa temperatūras mērīšana, papildus izvērtējot nepieciešamību klientiem nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību), kā arī nosakot pulsu . Atbilstoši Eiropas SPKC ieteikumiem, ja ir iespējas var apsvērt pulsa oksimetrijas izmantošanu, lai klientiem noteiktu skābekļa līmeni asinīs (ja skābekļa piesātinājums asinīs samazinās zem 95 % ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību). Ķermeņa temperatūras mērīšana (attālināti) var tikt izmantota arī apmeklētāju veselības stāvokļa novērtēšanai, vienlaikus ar Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu novērošanu.

10.          Attālinātas saziņas ar tuviniekiem nodrošināšana - jārada iespēja izmantot elektroniskās tehnoloģijas, piemēram, nodrošinot saziņas iespēju pa telefonu, izmantojot iespēju saziņai whatsapp vidē, video konferences veidā (zoom, webex u.tml.).

Papildu rekomendācijas institūcijām  jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar Covid-19 novēršanai

Izstrādātas ar mērķi novērst jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar Covid-19 rašanos institūcijās. Tāpat papildu rekomendācijas ir vērstas uz to, lai sekmētu Veselības inspekcijas pārbaudēs par institūciju atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām konstatēto trūkumu novēršanu:

1.            Papildu izolācijas telpu izveide, nosakot maksimālo izolācijas telpu ietilpību (cik klientus var ievietot), ņemot vērā iespējas nodrošināt atsevišķu sanitāro mezglu, kā arī telpu darbiniekiem. Papildus izvērtējot iespējas nodrošināt ēdiena sadali (t.sk. nodrošinot vienreizlietojamos traukus), individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību gan darbiniekiem, gan klientiem, atsevišķu uzkopšanas inventāru, atkritumu tvertnes, DL telpu dezinfekcijai, kā arī bīstamo atkritumu savākšanu un veļas mazgāšanu u.c.

2.            Iespēju darbinieku (aprūpē iesaistīto un veselības aprūpes) skaita palielināšanai izvērtēšana, vienlaikus izvērtējot iespējas institūcijas darbiniekiem noteikt papildu pienākumus, ja klientu tiešajā aprūpē iesaistītie darbinieki darbnespējas dēļ nevar nodrošināt klientu aprūpi.

3.            IAL un DL uzkrājumu veidošana

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu  Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

1)            persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

2)            tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;

3)            tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0,

4)            tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās ;

5)            tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;

6)            tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar administrāciju (aicinām saziņai izmantot SAC mājas lapās pieejamos tālruņa numurus);

7)            apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus.

!  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta. 

Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā ar 1.aprīli