Svarīga informācija Dvietes palienes apmeklētājiem

AKTUĀLI

Dabas  parka “Dvietes paliene” teritorija ir starptautiskas nozīmes ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasara periodā, kurā vienlaicīgi ir konstatēti pat vairāk nekā 30 tūkstoši ūdensputnu. Dažādu pētījumu laikā dabas parka teritorijā ir konstatētas 43 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Dabas parka uzdevums ir saglabāt šo putnu sugu daudzveidību.

Sākot jau ar marta nogali līdz pat jūlijam putniem ir ligzdošanas periods un putni ir sevišķi jūtīgi pret dažāda veida traucējumiem. Skuķu un Dvietes ezeri ir divi aizaugoši un grūti pieejami palieņu ezeri, kuri palu laikā pārplūst un kopā ar pārplūstošo Dvietes upi veido lielu ūdenskrātuvi, kurā barojas  un ligzdo putni.  Ezeru niedrāji, salas un pussalas, kā arī līči ir vietas, kurās putni ligzdo. Tādēļ laivotājiem nevajadzētu atrasties Skuķu un Dvietes ezeros, lai netiktu traucēta putnu ligzdošana, kā arī ir jāizvairās no pārplūdušajām vietām, kurās pulcējas migrējošie putni.

Jāpiebilst, ka  dabas parka teritorijā nav atļauta pārvietošanās ar transportlīdzekļiem ārpus ceļiem un brauktuvēm, lai nokļūtu pie pārplūstošajām platībām.

Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Atļauju un izvērtējumu sektora vecākā eksperte
Inita Bružika

Baltā galdauta svētki Salienas kultūras namā