Špoģu vidusskolas skolēni sarūpēja pārsteigumiem pilnu skolotāju dienu

Izglītība

Špoģu vidusskolā skolotāju diena tika svinēta 6. oktobrī. Skolotājus skolēni sagaidīja jau no paša rīta ierodoties skolā. Katram skolotājam tika dāvināti ziedi, veltīti jauki un mīlestības pilni vārdi, kā arī viņu ierašanās tika iemūžināta speciāli uzstādītajā foto stūrītī.

Skolēni bija sarūpējuši programmu visas dienas garumā, kur skolotājiem vajadzēja gan iejusties skolēnu ādā, gan kopā ar kolēģiem izpildīt dažādus uzdevumus. Pirmās stundas laikā 12. klase piedāvāja skolēniem orientēšanās aktivitātes skolā, kuru mērķis bija saliedēt skolotāju kolektīvu dažādu uzdevumu veikšanā.

11. klases skolēniem bija iespēja iejusties pedagogu ādā. Saprast profesijas būtību un kaut nedaudz izjust to, ko jūt skolotāji. Skolēni jau nedēļas sākumā sāka gatavošanās procesu stundu plānošanai un kopā ar konkrētā priekšmeta skolotāju, izstrādāja stundu plānus un materiālus, kurus centās organizētā veidā novadīt 1-10. klašu izglītojamajiem.

Dienas noslēgumā skolotāji pulcējās aktu zālē, kura tika pārvērsta par improvizētu mācību klasi. Skolotājiem bija dota iespēja iejusties skolēnu ādā, un kopā ar jaunajiem skolotājiem no 12.a klases pārbaudīt savus uzdevumus gan erudīcijas, veiklības, atjautības, mākslas uzdevumos. Dienas noslēgumā sekoja kopēja dziesma un kliņģeris, kuru kā pārsteigumu sarūpēja izglītojamie kopā ar savām ģimenēm. Špoģu vidusskolas skolotāju kolektīvs saka milzīgu paldies par skolēnu ieguldīto darbu un sirds siltumu, kuru viņi ieguldīja šo svētku tapšanā!

Špoģu vidusskolas direktora vietnieks Jānis Briška

Dzejas elpa Špoģu vidusskolā