Spēkā stājušies jaunie saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumos

AKTUĀLI

Kādi ir Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības veidi?

 • pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
 • sociālā dzīvokļa izīrēšana;
 • nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
 • palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
 • vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
 • palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

Kāda iedzīvotāju grupa ir tiesīga saņemt palīdzību?

Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā var saņemt personas, kuru dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, repatriantus un speciālistus, kuri nodrošināmi ar dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” tiesības saņemt palīdzību ir:

 • bērniem bāreņiem;
 • denacionalizēto māju īrniekiem;
 • maznodrošinātām personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu, ar invaliditāti, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un kuras ir izliktas no dzīvojamās telpas;
 • maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
 • politiski represētām personām;
 • repatriantiem;
 • personām, kuru dzīvojamā māja/telpa cietusi stihiskā nelaimē.

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 41 „Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” tiesības saņemt palīdzību ir:

 • maznodrošinātām personām, kuru īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
 • maznodrošinātām personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultāta un šī persona iesniegumu ir iesniegusi vēlāk kā mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai avārijas;
 • personām, kuras īrē atsevišķu istabu sociālajā dzīvoklī, sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos, ko apliecina Sociālā dienesta atzinums, ja šīs personas regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus,
 • maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus un īrē tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;
 • ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo sešu gadu laikā, un kuras ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 272 euro;
 • maznodrošinātai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres līgumā ietvertās saistības un tā ir:
  • atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ, un kurai nav likumīgo apgādnieku;
  • persona, kuras kā vecāka apgādībā ir bērns un šī persona audzina bērnu bez otra vecāka līdzdalības.
 • atsevišķi dzīvojošai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres līgumā ietvertās saistības un tai ir piešķirta invaliditāte, un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 260 euro;
 • kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai augstāko izglītību Augšdaugavas novada pašvaldības attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības veicināšanai Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā:
  • vieglās un smagās rūpniecības nozarē,
  • radošās industrijas nozarē,
  • tūrisma nozarē,
  • pakalpojumu sniegšanas nozarē,
  • lauksaimniecības nozarē,
  • meža nozarē.
 • kvalificētiem speciālistiem valsts vai Augšdaugavas novada pašvaldībasfunkciju nodrošināšanai:
  • inženierzinātņu nozarē,
  • izglītības un sporta nozarē,
  • kultūras nozarē,
  • veselības un sociālo pakalpojumu nozarē,
  • pārvaldības organizēšanas un nodrošināšanas jomā,
  • tiesībsargājošo institūciju un glābšanas dienestu darbiniekiem.

Vairāk par noteikumiem lasiet šeit:

Baznīcu nakts Līksnā