Puliskā apspriešana par koku ciršanu Skrudalienas pagastā

AKTUĀLI

Skrudalienas pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena - Kaplava - Krāslava posma 0,00 – 10,91 km* pārbūve” īstenošanai Augšdaugavas novada Skrudalienas pagasta administratīvajā teritorijā.

Koku ciršana paredzēta Valsts reģionālā autoceļa Skrudaliena - Kaplava - Krāslava posma 0,00 – 10,91km, no piketa 00+16 līdz 11+65.

Koku ciršanas pamatojums: ceļa zemes nodalījuma joslas atbrīvošana no apauguma, tajā skaitā kokiem. Koki traucē būvprojektā paredzēto risinājumu izbūvei, esošo grāvju pārtīrīšanai un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanai, kā arī nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvei.

Izbūves plāns (izcērtamie koki apzīmēti ar sarkanu X).

Izteikt priekšlikumus un ierosinājumus var Skrudalienas pagasta pārvaldē (tālr.: 65439238) vai attālināti sūtot pa e-pastu: parvalde@skrudaliena.lv  no 22. līdz 29. augustam ieskaitot.

24. augustā Naujenes bibliotēkā notiks maketa veidošanas darbnīca ar Alekseju Pozdņakovu!