Publiskā apspriešana par koku ciršanu Salienas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Augšdaugavas novada pašvaldības domes  2022. gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, 5.punktu, 11.1 apakšpunktu, 15.punktu publiskās apspriešanas par koku ciršanu projektā “Valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena - Kaplava - Krāslava - posma 00.00 - 11.02 km pārbūve” 2023. gada 14. augusta komisijas sēdes protokolu Nr. 2,

Salienas pagasta pārvalde organizē atsevišķi augušo koku ciršanas publisko apspriešanu:

  • par 49 atsevišķi augošu koku un ciršanu valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena - Kaplava- Krāslava ceļa zemes nodalījuma joslā un atsavināmās platības robežās sakarā ar projekta “Valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena - Kaplava - Krāslava posma 00.00 - 11.02 km pārbūve” īstenošanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 15. līdz līdz 22. augustam.

Lūgums pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Salienas pagasta pārvaldē Centrāles ielā 24, Salienā vai sūtot uz e-pastu parvalde@saliena.lv, vai zvanot uz tālruni 65475248.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

TEHNISKAIS PROJEKTS

Demenes pagasta svētki aicina!