Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” un saņemtu iesniegumu, Laucesas pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par:

  • astoņu koku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 005 0459 (Tanaji kapi) un divu koku, kas atrodas vecticībnieku draudzes „Volodino” lūgšanas nama teritorijā ciršanu.

Publiskās apspriešanas termiņš no 15. līdz 23. septembrim.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē Miera ielā 26, Laucesas pagastā.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni: 654 76 860.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Atsākas skolu sacensības sportā