Publiskā apspriešana par atļauju koku ciršanai Dvietes pagastā

AKTUĀLI

Dvietes pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai nekustamajā īpašumā “Miezīši ” Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums 4454 008 0065.

Koku ciršanas pamatojums: Nekustamā īpašuma “Miezīši” īpašniece Guna Smagare lūdz izsniegt atļauju 14 ābeļu, 5 bērzu, 2 kastaņu, 1 liepas un 1 kļavas nociršanai sakarā ar to, ka šie koki ir veci, apdraud cilvēku veselību un dzīvību, un viņa vēlas sakārtot zemes gabalu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Lūgums Dvietes pagasta iedzīvotājiem iesniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski Dvietes pagasta pārvaldē, sūtot uz e-pastu: parvalde@dviete.lv vai arī telefoniski pa tālruni 65475434 no 15. jūnija līdz 30. jūnijam ieskaitot.

Publiskā apspriešana notiks 3. jūlijā plkst. 9.00 Dvietes pagasta pārvaldes telpās.

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā