Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „ Noteikumi par koku ciršanu  ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese: Lielā iela 37, Kalupe, Daugavpils novads -  1 koku (kļava).

Objekta adrese: Ezeru  iela, Kalupe, Daugavpils novads -  10 koki (6 bērzi, 2 liepas, 2 kļavas).

Objekta adrese: Valsts vietējais autoceļš V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe  posmā km 17.56-19.35 -  43 koki ( 25 bērzi, 8 oši, 2 egles, 3 apses, 1 ozols, 1 liepa, 1 priede, 2 vītoli).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads.) no 2020.gada 17. aprīļa  līdz 2020.gada 8.maijam  plkst.10.00.

Novada pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumus