Publiskā apspriešana Demenes pagastā

Pašvaldība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par:

2 (divu) sudrabegļu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44500070653 Demenes pagasta pārvaldes teritorijā, Briģenes ielā 2, Demene (pretīm Pagasta pārvaldes ēkai)

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 15.05.2020 līdz 05.06.2020.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski parvalde@demene.lv, vai ierodoties personīgi Demenes pagasta pārvaldē Briģenes ielā 2, Demenē, Demenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā zvaniet pa tālruni: 65476706.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālruņa nr.

Naujenes tautas bibliotēka būs atvērta no 18. maija