Pieteikšanās atbalstam cilvēkiem ar invaliditāti

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība gatavojas piedalīties Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīciju “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” finansējuma piesaistei. Finansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai pilngadīgām personām līdz 63 gadu vecumam ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, bērniem ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam, kuriem ir kustību traucējumi, kā arī uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma ietvaros pašvaldībai ir piešķirts finansējums viena mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti. Programma nosaka arī noteiktus kritērijus un prasības, kādas ir jāizpilda gan pašvaldībai, gan iedzīvotājam ar invaliditāti.

Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā deklarētās personas, kuras dzīvo mājoklī ar nepielāgotām vides pieejamības prasībām, lūdzam, sazināties ar infografikā norādīto Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālā dienesta kontaktpersonu. Personām, kuras atbildīs visiem programmā noteiktajiem kritērijiem, būs jāaizpilda pieteikuma anketu līdz š.g. 31.oktobrim.

Informāciju sagatavoja:

Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālais dienests

Tālr. 65422292

Inna Štekles personālizstāde "Leļļu mode"