Piešķirs atbalstu ārkārtējās situācijas laikā

AKTUĀLI

15. aprīlī Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka Daugavpils novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

Saistošie noteikumi paredz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ēdināšanas atbalstu bērniem un atbalstu attālinātam mācību procesam. Šo atbalstu varēs saņemt ģimenes/personas, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un atbilst noteiktam kritērijam.

Proti, uz pabalstu varēs pretendēt ģimene (persona), kurai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, kurai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts, kā arī ja tā atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80 eiro mēnesī. Kopējais piešķirtais pabalsts vienai ģimenei nevar pārsniegt 400 eiro.

Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

Ēdināšanas atbalsts bērniem  tiks izmaksāts par šā gada aprīli un maiju – vienreizēja maksājuma veidā 30 eiro apmērā (15 eiro par katru mēnesi) par katru bērnu vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās).

Savukārt atbalstu attālinātam mācību procesam par šā gada aprīli un maiju – vienreizēja maksājuma veidā 30 eiro apmērā (15 eiro par katru mēnesi) var saņemt par katru piecgadīgu un sešgadīgu bērnu un par katru vispārējās izglītības iestādes 1.-12. klases izglītojamo (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās).

Iesniegumus ēdināšanas atbalstam un atbalstam attālinātam mācību procesam bērna vecāks vai viņa likumiskais pārstāvis var iesniegt Daugavpils novada domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 12. maijam, tostarp arī elektroniski.

Ēdināšnas atbalsta un atbalsta attālinātam mācību procesam administrēšanu īstenos Daugavpils novada dome.

Pašvaldības budžetā saistošo noteikumu izpildei nepieciešami vairāk nekā 97 tūkstoši eiro, kas tiks novirzīti no citām budžeta pamatprogrammām.

Saistošie noteikumi iesniegti apstiprināšanai VARAM. Iesniegumus pabalstu saņemšanai varēs uzrakstīt pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas. Par to portālā tiks informēts atsevišķi. Sekojiet līdzi informācijai. 

Atgādinām, ka joprojām spēkā ir arī  6. aprīlī pieņemtais domes lēmums "Par izglītojamo ēdināšanu ārkārtējā situācijā", kas paredz edināt 5.- 6. gadīgos, kā arī 1.- 9. klases izglītojamos, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), izsniedzot pārtikas pakas. Izglītojamo ēdināšanas izmaksas sasniedz 1,42 eiro mācību dienā. Pārtikas pakas tiks piegādātas vēl vienu reizi aprīlī un divas reizes maijā. Pieņemtais lēmums darbosies līdz tam brīdim, kad tiks atjaunotas klātienes mācības izglītības iestādēs, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām.

Uzsākti būvniecības darbi Raiņa mājā Berķenelē