Paziņojums par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības dome 2022. gada 25. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.790 "Par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties jauna teritorijas plānojuma izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritorijas atļautās izmantošanas funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumus, kā arī ciemu robežas, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Aicinām iesaistīties plānošanas procesā, līdz 2022. gada 10. oktobrim sniedzot priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.

Rakstveida priekšlikumi iesniedzami, nosūtot elektroniski uz e-adresi vai e-pastu planojam.novadu@augsdaugavasnovads.lv, ar pasta starpniecību Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, vai vēršoties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai jebkurā Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama šeit: PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA un sadaļā “Teritorijas plānojumi”, kā arī papīra formā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli par to publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

Ar pašlaik spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012. - 2023. gadam un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019. - 2030. gadam var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” un ĢeoLatvija.lv platformā.

Cerot uz Jūsu aktivitāti,

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijas
Attīstības pārvaldes
Plānošanas nodaļa

Stiprināt novadu mācoties lauksaimniecību!