Paziņojums

NĪN

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties:

“Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē 2017. gada 20. martā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 5.10/44 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu no Skaidrītes Gasperovičas dzim. 1972. gada 24. jūnijā.

ar minēto brīdinājumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.
Tālrunis informācijai 65476745

Izkrāso jauniešu vasaru kopā ar DNJ