Par izmaiņām Sosnovska latvāņa ierobežošanai izmantojamo herbicīdu lietošanas nosacījumos

AKTUĀLI

Valsts augu aizsardzības dienests ir pārskatījis Sosnovska latvāņa ierobežošanai lietojamo herbicīdu Accurate 200 WG, Nuance 75 WG un Zypar nosacījumus par aizsargjoslas ievērošanu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Nosacījumi par aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei pēc risku mazinošo pasākumu pārskatīšanas ir šādi:

  1. Accurate 200 WG–Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.
  2. Nuance 75 WG–Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 10m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 5m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.
  3. Zypar–Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Prasība ievērot aizsargjoslu attiecas uz jebkuru lauksaimniecības zemes lietojumu.

Atgādinām, ka, lietojot herbicīdus Accurate 200 WG, Nuance 75 WG un Zypar Sosnovska latvāņa ierobežošanai, jāievēro 10 m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Informācija par izmaiņām augu aizsardzības līdzekļu lietojumā pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē pie augu aizsardzības līdzekļu marķējumiem.

Audzēkņu panākumi starptautiskajā akordeonistu konkursā "Concord of Sounds"