Papildinās zivju krājumus divās Daugavpils novada ūdenstilpēs

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldība piedalās Valsts zivju fonda pasākumā  ”Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”, kur atbalstu saņēmuši divi projekti: “Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā” Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā”.

Smiļģinu ezers

Projekta ietvaros tiek plānots papildināt Smiļģinu ezera zivju krājumus ar līdaku mazuļiem. Tā mērķis ir uzlabot ezera ihtioloģisko stāvokli un pievilcību makšķerniekiem, palielinot kopējo līdaku skaitu. Plēsīgo zivju populācijas nostiprināšana uzlabos ezera kopējo ekoloģisko stāvokli un zivju faunas struktūru.

Pēdējās desmitgadēs ezerā netika ielaisti zivju mazuļi un tā ihtiofauna ir noplicināta. Ezerā plānots ielaist 5000 līdaku vienvasaras mazuļus.

Projekta īstenošanas laiks: š.g. maijs – oktobris.

Vīragnas ezers

Projekta ietvaros Daugavpils novada Vīragnas ezerā plānots ielaist 12 000 zandartu mazuļu. Jāatzīmē, ka šajā ezerā iepriekš jau tika veikti līdzīgi projekti – 2017. gadā tika ielaisti 12 000 līdaku mazuļi, 2018. gadā 12 000 zandartu mazuļi.

Projektu plānots īstenot no š.g. maija līdz oktobrim.

Ezera krastā atrodas atpūtas bāze ”Vīragna”, kuras attīstībai ir nozīmīgi zivju resursi ezerā un ezera ekoloģiskais stāvoklis kopumā.

Informēs sabiedrību par zivju resursiem

Daugavpils novads arī piedalīsies ”Valsts zivju fonda” pasākumā par sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību. Daugavpils novada pašvaldības pārraudzībā ir 48 dažādas ūdenstilpes (publiskie ezeri un ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij, arī Daugavas un Dubnas upes). Ikdienas darbā ir novērots kopējs skatījuma un informācijas trūkums par ezeru un upju apsaimniekošanu, attieksmi pret problēmām – piesārņojumu, zivju slimībām, maluzveju. Iedzīvotājiem ir maz informācijas par novada dabas resursu vērtībām – zivju resursiem publiski pieejamos ūdeņos un nepieciešamību tos saudzēt un racionāli izmantot. Projekta ietvaros norisināsies seminārs, pieredzes apmaiņa ezeru un upju apsaimniekotājiem, kā arī lēmumu pieņēmējiem, iekļaujot Daugavpils Universitātes Parazitoloģijas laboratorijas speciālistus. Tāpat tiek plānots veidot informatīvos materiālus. Informatīvos materiālus varēs izmantot skolās, kā arī novada nozīmes pasākumos.

Projekts norisināsies no š.g. aprīļa līdz oktobrim.

Piešķirs atbalstu ārkārtējās situācijas laikā