Novada kultūrtelpa – kopīga iedzīvotāju atbildība

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 11. oktobrī Kultūras centrā “Vārpa” aicināja uz pasākumu “Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā”. Domes deputāti, pašvaldības struktūrvienību un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par vienotas un iekļaujošas novada kultūrtelpas izveidi, sasaistot sēlisko un latgalisko.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzsvēra, ka ir nepieciešams attīstīt novada iedzīvotāju piederības sajūtu kopienai, savukārt, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts aicināja veidot kopīgu identitāti – atrodot novada “odziņu”, kā arī lietderīgi izmantot pagastos un pašvaldībā pieejamos resursus, lai pasākumi un cilvēkiem pieejamie pakalpojumi būtu jēgpilni. Vēlama būtu arī daudzu lokālu kultūras pasākumu kvalitātes celšana.

Domnīcu un darbnīcu vadīja mentore Ieva Johannsone, kura, izmantojot spēļu elementus un prata vētras, palīdzēja dalībniekiem izveidot vīziju par novada kultūras jomas attīstību, atrodot tajā nišu katram darīt gribētājam. Izskanēja tādas vērienīgas ieceres kā Augšdaugavas novada Dziesmusvētki vai novada svētku “gājiens”, braucot ar laivām pa Daugavu – mūsu likteņupi, kura vieno Latgali un Sēliju.

Tika pārrunātas arī iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes uzlabošanas iespējas. Kultūras institūciju, novada NVO un iedzīvotāju viedokļu apmaiņa kultūrtelpas uzlabošanas vai pārveidošanas jautājumos būs atslēga veiksmīgai jomas attīstībai.

Teksts, foto: Kristīne Kuņicka

Līksnas pagastu vadīs Ingūna Novicka