Nodrošinājuma valsts aģentūra informē par pierobežas ceļu izmantošanu

AKTUĀLI

Daugavpils novada Skrudalienas pagastā, Salienas pagastā, Krāslavas novada Kaplavas pagastā, Piedrujas pagastā, Robežnieku pagastā, Dagdas novada Asūnes pagastā atrodas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras  (turpmāk – Aģentūra) bilancē esošie pierobežas ceļi (turpmāk – Ceļi), kuri tiek  izmantoti Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai.

Pēdējā laika posmā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad komersanti izmanto Ceļus neinformējot Aģentūru un  veic mežu izstrādi ar smago tehniku, kura pārsniedz noteikto svara slodzi 7 (septiņas) tonnas.

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 22. punktu, Aģentūrai, ka autoceļu īpašniekam,  ir tiesības pārtraukt jebkuru neatļautu darbību autoceļu lietošanā un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām zaudējumu atlīdzināšanu par neatļautās darbības saistīto seku likvidēšanu.

Sakarā ar augstākminēto, Aģentūra lūdz informēt pašvaldības iestādes, zemnieku saimniecības, komersantus un citas personas par nepieciešamību informēt Aģentūru par Ceļu izmantošanu pirms mežu izstrādes u.c. darbu uzsākšanas.

Kontaktpersona: Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Daugavpils reģionālās nodaļas namu pārvaldnieku Pāvelu Škaparu, tālrunis 29441761, e-pasta adrese: pavels.skapars@agentura.iem.gov.lv.

Nosacījumu neizpildes gadījumā par Ceļu aizsardzības pasākumu pārkāpumiem juridiskās un fiziskās personas, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. pantu var tikt saukti pie administratīvās atbildības.

Pielikumā (tikai adresātam): pierobežas ceļu apraksts uz 2 (divām) lapām.

Attālinātā mācību procesa īstenošana Vaboles vidusskolā