Ņems aizņēmumu vairāku ceļu posmu remontam

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums ņemt Valsts kasē aizņēmumu vairāku ceļa posmu remontam Daugavpils novadā.
Šogad 12. maijā Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem pašvaldības konkursa kārtībā var pieteikties aizdevumiem dažādu projektu īstenošanai, tostarp transporta infrastruktūras atjaunošanai. MK ir apstiprinājis vairākus novada pašvaldības iesniegtos projektus, kuru īstenošana jau iepriekš bija iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā 2020-2022.gadam.

Domes sēdē apstiprināti trīs investīciju projekti – par Dzelzceļa un Vecpils ielas pārbūvei Naujenes ciemā, 18. Novembra ielas-m.418, 420, 428  pārbūvi Vecstropos, Naujenes pagastā un par Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma atjaunošanu.

Dzelzceļa un Vecpils ielas pārbūvei Naujenes ciemā tiks ņemts aizņēmums 293 363 eiro  apmērā un piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 106 983 eiro apmērā no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda. Ielas segums nepilna kilometra garumā ir būvēts vairāk nekā pirms 40 gadiem un netika atjaunots. Projekta ietvaros paredzēta brauktuvju, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju ietvju un apgaismojuma tīklu pārbūve. Iela ir nepieciešama iedzīvotāju nokļūšanai līdz dzīvojamām mājām un individuālajām saimniecībām, piekļuvei līdz uzņēmuma “Naujenes pakalpojumu serviss”  ūdens attīrīšanas iekārtai, ūdens ņemšanas vietai un ciema katlu mājai. Dzelzceļa ielas posms ir vienīgais piebraucamais ceļš līdz zemnieku saimniecībai “Aizsili”. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs.

18.Novembra ielas - m.418, 420, 428 pārbūvei Vecstropos Valsts kasē tiks ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmērā, paredzot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 106 854 eiro apmērā. Pārbūvējamais ielas posms 0,742 km garumā ir asfaltēts pirms vairākiem gadu desmitiem, taču nav atjaunots, vietām segums izdrupis un bedrains, gājēju ietvēm nav apmaļu. Projekta ietvaros paredzēta brauktuves, stāvvietu un nobrauktuvju, gājēju ietvju un saliņu, lietusūdens novadīšanas sistēmas, apgaismojuma tīklu pārbūve. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs.

Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma atjaunošanai 1,48 km garumā tiks ņemts aizdevums Valsts kasē 109 636 eiro apmērā, piešķirot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 44 773 eiro apmērā. Pašlaik minētais ceļa posms ir avārijas stāvoklī, taču ikdienā ir ļoti svarīgs sabiedriskā transporta kustībai, vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem. Projekta īstenošanas termiņš ir  2020. gada 31. oktobris.

Kapusvētki Daugavpils novada draudžu kapsētās