Nelegālo atkritumu izgāztuvju skaits nemazinās

AKTUĀLI

Iedzīvotāju bezatbildīgi izmesto atkritumu apjoms Augšdaugavas novada mežos, grāvmalās, neapsaimniekotās teritorijās nemazinās, par ko liecina gan saņemtās iedzīvotāju sūdzības, gan Vides SOS ziņojumi, gan teritoriju apsekošanas rezultāti, gan Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu apjomi.

Lai gan pašvaldības teritorijā ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas kartība, un ir nodrošināta iespēja atkritumus nogādāt īpašās to savākšanas vietās, tomēr aizvien atrodas cilvēki, kuri ignorē noteiktās prasības un radītos atkritumus izmet tam neparedzētās vietās, radot vides piegružojumu, piesārņojumu, nodarot mantiskus zaudējumus trešajām personām.

Konstatēta kārtējā nelegālā izgāztuve

Tā, piemēram, Augšdaugavas novada Eglaines pagasta administratīvajā teritorijā šī gada pavasarī tika konstatēta nelegāla sadzīves atkritumu izgāztuve, uz kuru ilgstoši tika prettiesiski vesti mājsaimniecībās radītie atkritumi. Daļa atkritumu uzglabājās pašvaldībai piederošajā īpašumā, bet daļa fiziskās personas īpašumā. Šāda nelegāla izgāztuve  ir tieša izpausme tam, ka daļa atkritumu radītāju nav piedalījušies pašvaldības organizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, bet savus radītos atkritumus apsaimniekoja patvaļīgi, pretēji pašvaldības noteiktajai kārtībai.  Lai taupītu finanšu līdzekļus, iegūtu sev lielākas ērtības vai citu iemeslu dēļ, personas nav noslēgušas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, vai arī, ja ir noslēgušas līgumu, tad par mazāka atkritumu apjoma izvešanu nekā patiesībā tiek radīts. Šajā gadījumā diemžēl neizdevās noskaidrot konkrētas personas, kuras radīja vides piesārņojumu. Ja atkritumu radītājs netiek noskaidrots, Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka tiesisku pienākumu zemes īpašniekam atbrīvot sev piederošo nekustamo īpašumu no atkritumiem, nododot tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu augstākminētās likuma normas izpildi, Augšdaugavas novada pašvaldība organizē nelegālās atkritumu izgāztuves likvidēšanu sev piederošajos nekustamajos īpašumos. Šo atkritumu apsaimniekošanai iztērēti ievērojami finansiālie līdzekļi, kurus varēja novirzīt pašvaldībai nozīmīgu objektu labiekārtošanai vai uzturēšanai, piemēram, parku labiekārtošanai, ielu seguma uzlabošanai.

Preventīvo darbu ietvaros, tika konstatētas mājsaimniecības, kas Eglaines pagastā nepiedalās pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Personas tika brīdinātas, ja norādītajos termiņos netiks noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz obligāti!

Atkritumu radītāja pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā, ko nosaka gan Atkritumu apsaimniekošanas likums, gan pašvaldības saistošie noteikumi. Attiecīgi piedalīšanās pašvaldības izveidotā atkritumu apsaimniekošanā izpaužas divējādi –

  • 1. personai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju.

Atkritumu apsaimniekošanu Dubnas, Naujenes, Medumu pagastos nodrošina AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", savukārt pārējo pagastu teritorijās  atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija";

  • 2. personai ir jānodod šim atkritumu apsaimniekotājam savā mājsaimniecībā radītie atkritumi.

Mājsaimniecībā radītos šķirotos atkritumus nepieciešams izmest konteineros, kas paredzēti konkrēto atkritumu veidu savākšanai, vai speciāli aprīkotos šķiroto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos. Informāciju var skatīt tīmekļa vietnē www.skiroviegli.lv.

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" nodrošina divu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu darbību Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī un sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Laukumi ir paredzēti sašķiroto atkritumu pieņemšanai no fiziskām personām, kuriem sašķirotie atkritumi rodas mājsaimniecībā nevis saimnieciskā vai ražošanas darbībā. Šķirošanas laukumā bez maksas ir iespēja nodod dažāda veida atkritumus, tā, piemēram, iepakojumus, nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, lielgabarīta atkritumus, tai skaitā mēbeles, izlietotas motoreļļas, smēreļļas, luminsicentās spuldzes un citus dzīvsudrabu saturošus atkritumu, kā arī nolietotas riepas. Jānorāda, gan, ka gada laikā var nodod 4 riepas no vienas automašīnas. Nododot atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, tiek dota iespēja samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un rūpēties par tīru vidi. 

Nelegālo atkritumu izgāztuvju radītājiem jāapzinās, ka par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu var nākties samaksāt administratīvo sodu līdz 2800 EUR.

Pašvaldība aicina ikvienu pašvaldības iedzīvotāju aizdomāties un uzrunāt arī savus kaimiņus par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un to utilizēšanu savā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā, ievērot valstī noteikto normatīvo regulējumu un Augšdaugavas novada pašvaldības saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanā.

Teksts, foto: Guna Novika, Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciāliste

Demenē ar dejām un dziesmām notika ielīgošanas pasākums