Nekustamo īpašumu un zemes vienību izsoles

Izsoles

2020. gada 26. maijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Atvari” ar kadastra numuru 4474 007 0312 17.59 ha platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 17 687.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 26. maijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Doņi” ar kadastra numuru 4498 005 0491 0.6 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1188.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 26. maijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Knīpas” ar kadastra numuru 4498 005 0619 0.2404 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 668.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 26. maijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Balodīši” ar kadastra numuru 4498 005 0753 0.5217 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1268.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 26. maijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Pļavmalas” ar kadastra numuru 4450 004 0170 1.45 ha platībā un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1414.00. Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. gada 22. maijam plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetos, Rīgas iela 2, Daugavpils.

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Rasaskalns” ar kadastra numuru 4498 005 0403 1.47 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 2518.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 2. jūnijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0103 un atrodas Vaboles pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1589.00 Izsoles noteikumi

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0210 1.41 ha platībā, un atrodas Vaboles pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 2189.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 2. jūnijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 002 0230 4.23 ha platībā un atrodas Vaboles pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 3568.00. Izsoles noteikumi

2020. gada 2. jūnijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0353 0.47 ha platībā un atrodas Tabores pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 908.00. Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. gada 29. maijam plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetos, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

Iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. Tālr. uzziņām: 29412676.

Pirmais virtuālais ģimeņu izaicinājums Naujenē