Nekustamo īpašumu un zemes vienību izsoles

Pašvaldība

2020. gada 24. martā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Ezermala” ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0361 0.19 ha platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4964.00.

2020. gada 24. martā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Veikals-21” ar kadastra apzīmējumu 4484 004 0360 0.0846 ha platībā un atrodas Salienas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 514.00.

2020. gada 24. martā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Pritikino-2” ar kadastra numuru 4474 004 0192, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0192 0.1691 ha platībā un dzīvojamā mājas 200.1m2 platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1354,00.

2020. gada 24. martā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.6 47.6 m2 platībā ar kadastra numuru 4468 900 0098 ,“Baltā māja”, Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1496,00.

2020. gada 24. martā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 0.3 ha platībā, būve ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 001, un atrodas „Tiltu skola”, Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 2187,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. gada 20. martam plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetos, Rīgas iela 2, Daugavpils.

2020. gada 31. martā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Krustceles”, Folvarcieši, Līksnas pagasts, Daugavpils novads zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4468 001 0140 1.17 ha platībā, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4468 001 0140 001    172.6 m2. Objekta sākotnējā cena  4961,00 euro

2020. gada 31. martā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums “dzīvojamā māja 7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numuru 4460 501 0001, dzīvojamās māja  96.9 m2 un palīgceltne. Objekta sākotnējā cena  939,00 euro

2020. gada 31. martā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0138 4.45 ha platībā, un atrodas Nīcgales pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena  5164,00 euro.

2020. gada 31. martā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4496 005 0397 0.99 ha platībā, un atrodas Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena  1644,00 euro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0507 0.43 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena  1864,00 euro.

2020. gada 31. martā plkst. 11:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Podgireži” ar kadastra apzīmējumu 4488 002 0296 3.5 ha platībā, Sventes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4864.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2020. gada 27. martam plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā Rīgas iela 2, Daugavpils.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

Iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

 

Medumu jauniešu aktīvais februāris