Nekustamo īpašumu izsole 02.08.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 2.augustā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4486 002 0122, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 002 0122 1.95 ha platībā un atrodas “Bērzaiņi”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5670.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 2.augustā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0875 0.1484 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Dārznieki” ar kadastra numuru 4486 005 0877, un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2140.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 2.augustā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0765 0.339 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kastaņmala” ar kadastra numuru 4498 005 0769, un atrodas Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1020.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 2.augustā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1135, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2159 1.05 ha platībā un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3900.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 2.augustā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4476 002 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0218 1.66 ha platībā un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2980.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 2.augustā plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0599 1.3345 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Matuļu zeme” ar kadastra numuru 4474 006 0508, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2570.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 29.jūlijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Aicinām Līksnas un Vaboles pagastu jauniešus pieteikties dienas nometnei “Izdzīvošanas skola”!