Lai samazinātu rēķinus par atkritumiem – tie ir jāšķiro!

AKTUĀLI

Atkritumu šķirošana ir neatņemama zaļa un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaļa .Un tā nav sarežģīta – to spēj darīt ikviens arī bez īpašām priekšzināšanām.

Kādēļ man jāšķiro atkritumi?

Katru dienu pasaulē un arī Latvijā tiek saražots liels daudzums preču un to iepakojuma, kas nonāk veikalu plauktos, bet vēlāk arī mūsu mājās. Šo preču ražošanai tiek tērēti resursi – ūdens, koks, metāls, nafta, gāze, u.c. Resursu apjoms uz zemes arvien sarūk, bet to patēriņš ar katru gadu tikai pieaug.

Ir vairāki iemesli, kādēļ atkritumi būtu jāšķiro. Pirmkārt, ir jāuzņemas atbildība par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Lielāko daļu no atkritumiem, kurus mēs radām, iespējams pārstrādāt. Šķirotie atkritumi tiek nogādāti uz atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, un pārstrādes rezultātā tiek iegūti izejmateriāli jaunu, noderīgu lietu un materiālu ražošanai, ietaupot vērtīgos dabas resursus, ko citādi būtu jāražo no nulles. Otrkārt, šķirojot, mēs atkritumus atgriežam atkārtotā apritē, samazinās poligonā apglabāto atkritumu apjoms, līdz ar to apkārtējā vide kļūst sakoptāka.

Atceries, ka pārstrāde ļaus ietaupīt enerģiju un dabas resursus, kā arī samazināt atkritumu izvešanas rēķinus, jo šķirotos atkritumus, pie nosacījuma, ka tie tiek savākti pareizi, bez piemaisījumiem un cita veida atkritumiem, izved bez maksas.

Ņemams vērā, ka Latvija kopā ar citām Eiropas valstīm līdz 2035. gadam ir uzstādījusi mērķi un uzņēmusies sasitības – nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars tiek samazināts līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pašlaik tie ir aptuveni 60%). Lai sasniegtu šo izaicinošo mērķi, gan valsts un pašvaldību institūciju, gan atkritumu apsaimniekotāju, gan ikkatra iedzīvotāja pienākums ir veikt rīcības, kas vērstas uz iepriekšminētā mērķa sasniegšanu.

Palīdzi samazināt poligonos apglabāto atkritumu apjomus – šķiro un ietaupi!

Kā šķirot pareizi?

Lai atkritumi nonāktu otrreizējā pārstrādē un jaunu izejvielu ražošanā, atkritumi jāšķiro pa veidiem – stikla tara, PET un plastmasas iepakojums, metāla iepakojums, papīrs un kartons jāmet atsevišķajos konteineros. Svarīgs nosacījums šķirojot un metot atkritumus šķiroto atkritumu konteineros – katram atkritumu veidam ir jābūt tīram, bez pārtikas vai citiem atlikumiem, un tas nedrīkst būt sajaukts ar cita veida atkritumiem.

Ja stiklu iespējams pārstrādāt neierobežotu skaitu reižu, tad plastmasas iepakojumu, kurā uzglabātas bīstamas ķīmiskas vielas (krāsas, līmes, sķīdinātāji, u.c.) otrreizējai parstrādei neder. Papīru ar kartonu, savukārt, iespējams pārstrādāt tikai līdz septiņām reizēm, jo katru reizi to darot, pasliktinās materiāla izturība.

Ja atkritumu šķirošana vēl nav kļuvusi par ikdienas paradumu, vieglāk būs sākt ar viena atkritumu veida šķirošanu, piemēram, stikla, kas ir vienkāršākais šķirošanā. Kad būs izveidojies pieradums šķirot stiklu, tam noteikti pievienosies arī pārējie atkritumu veidi.

Šobrīd arvien aktuālāka  kļūst bioloģiski noārdāmo atkritumu, kas veido vairāk nekā 40 procentus no kopējās sadzīves atkritumu masas,  šķirošana. Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. Piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi.

Atbilstoši normatīvajam regulējuma  no 2024. gada bioloģiski noārdāmie atkritumu šķirošana būs obligāta. To, ka bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas – šķirošanas ieviešana norit gausi, atzīst arī atkritumu apsaimniekotāji. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki pārtikas atliekas nešķiro – tam gluži vienkārši nav piemērotu konteineru. Atkritumu apsaimniekotājam sadarbībā ar pašvaldību būs jārod risinājums, lai panāktu bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu.

Lai veicinātu bioloģisko atkritumu pārstrādi, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”  ir uzsākusi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši” īstenošanu. Šī projekta ietvaros tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi gala produkta izmantošanai lauksaimniecībā, labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām un ainavu veidošanā, kā arī biogāzes ieguvi un enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes.

Kāpēc šķirot, ja visus atkritumus tāpat sajauc kopā un tie nonāk vienā vietā?

Bieži šķirotos atkritumus savāc tas pats spectransports, kas nešķirotus sadzīves atkritumus, liekot domāt, ka visi atkritumi neatkarīgi no tā, vai tie ir šķiroti vai nešķiroti  tiek sajaukti kopā un tie nonāk atkritumu poligonā. Patiesībā sašķirotie atkritumi tiek savākti atsevišķā reisā. Visi atkritumi tiešām nonāk atkritumu poligonā, un arī dalīti savāktie atkritumi atkārtoti tiek pāršķiroti, lai pārliecinātos, ka tālākai apsaimniekošanai tiks nodoti pārstrādei derīgi atkritumi. Tomēr vērts atcerēties, jo rūpīgāk ikkatrs ņems vērā šķirošanai noteiktās prasības, jo mazāk resursu turpmāk tiks ieguldīti, lai sagatavotu atkritumus pārstrādei, jo lielāks atkritumu daudzums tiks pārstrādāts. 

Kur var nodot šķirotos atkritumus?

Lai iedzīvotājiem  nodrošinātu ērti pieejamu informāciju par atkritumu dalītās vākšanas iespējām visā Latvijas teritorijā, Valsts vides dienests sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izveidojuši vienotu tīmekļvietni skiroviegli.lv.

“Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas vietas (šķiroto atkritumu savākšanas punktus, depozīta sistēmas savākšanas vietas, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus), saņemt nepieciešamo informāciju par atkritumu veidiem, kas attiecīgajā vietā tiek pieņemti. Izmanto šo iespēju!

Šķiroto atkritumu savākšanas punktos (konteineros) var izmest metālu, papīru, plastmasu, stiklu. Visos depozīta punktos var nodot derīgu depozīta iepakojumu neatkarīgu no tā, kurā vietā tas ir iegādāts. Derīgs depozīta iepakojums ir iztukšots, nesaplacināts un nesasists, tam ir etiķete ar skaidri nolasāmu depozīta zīmi un svītrkodu.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” nodrošina divu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darbību: Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī; Sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Laukumos fiziskas personas var nodot tikai mājsaimniecībās radītos šķirotos atkritumus: apgaismes iekārtas un spuldzes, baterijas un akumulatorus, elektriskās un elektroniskās iekārtas, eļļas filtrus, izlietotas motoreļļas, pārnesumu un citas eļļas, koku, koka iepakojumu, lielgabarīta atkritumus, metālu, nolietotās riepas, papīru, plastmasu, stiklu, tekstilu. Papildus norādāms, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nolietotās automobīļu riepas drīkst nodot gada laikā vienu komplektu (četras riepas) no vienas automašīnas, uzrādot automobiļa tehnisko pasi.

Poligona “Cinīši” darba laiks: katru dienu no  09:00 līdz 21:00

Laukuma Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī darba laiks: katru dienu no  09:00 līdz 19:00

Noderīgi!

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un prasības atkritumu savākšanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un atbildība noteikta Augšdaugavas novada saistošajos noteikumos Nr. 31, likumi.lv/ta/id/330648.  

Novembris - vīriešu veselības mēnesis