LAD atbalsts lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu ražotājiem par vētrā nodarītajiem bojājumiem

AKTUĀLI

2023. gada 7. augusta negaisa sekas ir radījušas būtiskus postījumus lauksaimnieciskai ražošanai un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem. Lai ziņotu par cietušajām platībām un konstatētajiem zaudējumiem, 338 lauksaimnieki no 2023. gada 11. līdz 25. augustam Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesūtīja attēlus un aprakstus par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem, attiecīgi norādot kultūru un tās platību hektāros. LAD sniegtā informācija liecina, ka visvairāk no krusas ir cietuši graudaugi (12 690 ha, no kuriem 6 416 ha ir apdrošināti) un ziemas rapsis (2 562 ha, no kuriem 1 620 ha ir apdrošināti). Lauksaimnieki ir snieguši informāciju par 336 bojātām ražošanas ēkām, bojātu tehniku – 163, kā arī ziņas par 126 cietušiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Pamatojoties uz lauksaimniecības bruto seguma datiem par 2022. gadu, t.i., periodu, kurā radās izdevumi negaisā bojā gājušo sējumu ierīkošanai un stādījumu kopšanai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk – LLKC) aprēķināja ieguldījumu apmēru negaisos cietušo kultūraugu platībās. Šajā aprēķinā ir iekļautas tās izmaksas, kas bijušās līdz brīdim, kad sējumi un stādījumi ir cietuši no negaisa, – par sēklu, doto mēslojumu, lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem un īstenotajām darbībām ar tehniku. Kopā cietusī lauksaimniecībā izmantojamā zeme veido 18 410 ha, bet kopējie zaudējumi jeb ieguldījumu apmērs negaisos cietušo kultūraugu platībās – 13 636 677 EUR, un no šīs platības apdrošināti bija 47% jeb 8  622 hektāru. Tā kā šīs ir kultūras, kur no valsts tiek piedāvāta iespēja saņemt kompensāciju50 % apmērā par attiecīgās sējumu apdrošināšanas polises iegādi, tad šobrīd kompensācijas netiek piedāvātas.

Lai sniegtu atbalstu vētrā cietušajiem lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, iespējami īsākā laikā novērst radītos bojājumus ražošanas ēkās vai būvēs, kas ļautu tiem turpināt saimniecisko darbību, ir izsludināta  projektu iesniegšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” vētrā cietušo ražošanas ēku un būvju atjaunošanai. Projektu iesniegumus pretendenti varēs sniegt no 2023.gada 1.septembra līdz 2023. gada 1. decembrim un pēc projektu iesniegšanas LAD veiks tūlītēju projektu izvērtēšanu un atbalsta piešķiršanu. Projektu ietvaros tiks sniegts atbalsts par lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēku vai būvju atjaunošanu vai tam nepieciešamo būvmateriālu iegādi. Mazajām saimniecībām tiks piešķirta atbalsta intensitāte 80% apmērā, savukārt pārējām saimniecībām un pārstrādes uzņēmumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 776 noteiktās atbalsta intensitātes.

Atbalsts tiks piešķirts atbalsta pretendentiem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un kam ir bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes. Atbalstam tiks novirzīti  trīs miljoni eiro. Lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem pieteikumus atbalstam būs iespējams iesniegt LAD, kur būs jāiesniedz pamatojums vētras nodarītajiem postījumiem, paredzēto atjaunojošo darbu un būvmateriālu izmaksu tāme, kā arī informācija par pieprasīto vai piešķirto apdrošināšanas atlīdzību.  Precīza informācija par šo pieejamo atbalstu interesentiem pieejama  LAD tīmeklī https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-krusa-un-vetra-cietusajam-ekam.

Atgādinām, ka jau kopš 2014.gada lauksaimniekiem ir pieejams atbalsts par sējumu apdrošināšanu, kas ietver riskus pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Apdrošināšanas polišu iegādes daļējai segšanai 2023. gadā ir pieejams finansējums 8,7 miljonu eiro apmērā. Atbalsta saņemšanai par apdrošināšanas polisēm šogad saņemti  2266 iesniegumi (1150  iesniegumi par sējumu un stādījumu apdrošināšanas polisēm un 1116 iesniegumi par dzīvnieku apdrošināšanas polisēm), kopumā apdrošinot 345,5 tūkstošus ha, 217,4 tūkstošus lauksaimniecības dzīvnieku un 3 miljonus putnu.  Pēc provizoriskiem datiem apdrošināšanas ņēmēju skaits ir saglabājies iepriekšējo trīs gadu līmenī. Pagaidām pieprasītais finansējums pārsniedz plānoto finansējumu par 25%. Tas nozīmē, ka šajā pasākumā LAD, izmaksājot atbalstu pretendentiem, būs jāpiemēro finansējumam proporcionālais samazinājums. Lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt sējumus, stādījumus un lauksaimniecības dzīvniekus pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, infekcijas slimībām un uguns risku. Apdrošināšanas polises iegādei ir paredzēts atbalsts, daļēji sedzot samaksāto apdrošināšanas prēmiju. Atbalsta intensitāte ir 50% no apdrošināšanas prēmijas attiecināmajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu ha vai liellopu vienību. Ja ziemāju kultūra ir gājusi bojā un attiecīgajā platībā pavasarī ir iesēta vasarāju kultūra, tad atbalsta slieksnis ir ne vairāk kā 65 eiro par vienu ha.

Kultūras centrā “Vārpa” turpinās kino vakari