Iedzīvotāji aicināti nodot radioaktīvos priekšmetus

AKTUĀLI

No 10. augusta līdz 10. oktobrim norisinās vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa, kuras ietvaros Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus.

Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums.

Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma.

Atrodot aizdomīgu priekšmetu, jāievēro aizsardzības pasākumi.

Vēsturiskie radioaktīvie priekšmeti var neradīt tūlītējus radiācijas riskus, bet radioaktivitātes dēļ ilgākā laika var nevajadzīgi palielināt cilvēka apstarojuma dozu. Priekšmeta bojājuma gadījumā var palielināties risks radioaktīvo materiālu nokļūšanai vidē un cilvēka ķermenī, ieelpojot vai apēdot. Radioaktīvie priekšmeti jānodod drošai apsaimniekošanai, lai neradītu kaitējumu videi un iedzīvotājiem!

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs sniedz konsultācijas interesentiem par radioaktīvo priekšmetu atpazīšanu un nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem.

Radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, projekta Nr.1-08/23/2022 ““Esi zinošs-2022!” – stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai” ietvaros.

Kas ir radioaktīvie priekšmeti

Pulksteņi ar radioluminiscējošu krāsu, militāri vēsturiskie priekšmeti ar radioluminiscējošu krāsu, kompasi ar radioluminiscējošu krāsu, radionuklīdus saturoši dūmu detektori, metāliski priekšmeti – dažādu formu radioaktīvi avoti.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2021.gadā sagatavotais informatīvais materiāls par incidentiem un Latvijas teritorijā konstatētiem priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti

pieejams https://www.vvd.gov.lv/lv/informativie-materiali#prieksmeti-un-plasa-paterina-preces-ar-paaugstinatu-radioaktivitati. Materiālā norādīta informācija arī par tādām plaša patēriņa precēm, ko iedzīvotāji var turpināt izmantot un kas nav jānodod radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai.

Kā atpazīt radioaktīvos priekšmetus?

•        Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums (norādīts radionuklīds, radioaktivitāte, mērvienība bekerelos, kirijos).

•        Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma un ražošanas perioda.

Kur sastopama radiācija?

Dabiskas izcelsmes radioaktīvas vielas ir neatņemama zemeslodi veidojošu iežu sastāvdaļa, tādējādi radiācija (jonizējošais starojums) dabiski pastāv visapkārt mums. Arī cilvēka organisms dabiski satur radioaktīvus elementus.

Radiācijas atklāšana pavēra plašas iespējas cilvēka mākslīgi radītu jonizējošā starojuma avotu izmantošanai medicīnā, industrijā un zinātnē. Taču radiācija var būt bīstama cilvēka veselībai, tādēļ jāizvairās no nevajadzīga apstarojuma! Jāņem vērā, ka radiāciju nevar noteikt ar maņu orgāniem – radiāciju nevar redzēt, sajust vai saost. Radiācijas noteikšanai nepieciešamas mēriekārtas. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veic uzraudzību radiācijas drošības jomā Latvijā.

Kādi ir radiācijas riski?

Tā kā cilvēks nevar radiāciju redzēt, sajust vai saost, aizdomu gadījumā jārīkojas piesardzīgi. Ievēro trīs aizsardzības pamatprincipus – samazini laiku, ko atrodies radioaktīva avota tuvumā; palielini attālumu starp sevi un avotu; novieto barjeru starp sevi un avotu! Informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru!

Atrodot aizdomīgu priekšmetu, to nedrīkst izjaukt vai izņemt no aizsargapvalka, lai neradītu piesārņojuma risku videi un cilvēkiem. Aizsargapvalkā ieslēgtais radioaktīvais avots pēc izmēra var būt tik mazs, ka to var nepamanīt, bet ar augstu radioaktivitāti. Saskarē ar radioaktīvu avotu cilvēka saņemtā apstarojuma doza var izraisīt veselības problēmas vai, saņemot lielas dozas, pat būt nāvējoša.

Aicinām iepazīties ar VVD Radiācijas drošības centra papildus izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem par radiāciju un aizsardzības pasākumiem radiācijas avārijās:

Kāpēc radioaktīvie priekšmeti un avoti jānodod radioaktīvo atkritumu glabātavā?

Radioaktīvie priekšmeti jānodod drošai apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, lai izvairītos no apstarojuma, šādus priekšmetus turot mājās savā tuvumā, kā arī lai neradītu bīstamas situācijas citiem cilvēkiem, kas šādus priekšmetus varētu atrast, vai neradītu vides radioaktīvā piesārņojuma risku. Par priekšmeta nodošanu un piesardzības pasākumiem jākonsultējas ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Latvijas iedzīvotāju aptauja par zināšanām radiācijas jomā 2021.gadā

Lai noskaidrotu, kā Latvijas sabiedrība vērtē savas zināšanas un izpratni par radiāciju un tās riskiem, kā arī pieejamo informāciju par radiācijas drošību, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu centru “Latvijas fakti” 2021.gadā veica sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā trim respondentu grupām, tajā skaitā, tika aptaujāti 423 iedzīvotāji.

Kā nodot radioaktīvos priekšmetus kampaņas ietvaros

 1. Kā rīkoties, ja esat atradis iespējami radioaktīvu priekšmetu?

Lai saņemtu konsultāciju par priekšmeta atpazīšanu un aizsardzības pasākumiem, sazinieties ar VVD RDC:

 • darba laikā zvanot uz tālruņiem +371 67084308 vai +371 67084295
 • ārpus darba laika (darbdienās pēc pulksten 17 un brīvdienās) rakstot e-pastā uz prieksmeti@vvd.gov.lv. E-pastā obligāti jānorāda arī vārds, uzvārds, tālruņa numurs, lai VVD RDC inspektors varētu sazināties ar Jums
 • Kāda informācija būs jāsniedz VVD RDC inspektoram?

VVD RDC inspektors lūgs nosaukt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi. Jums būs jāsniedz informācija par priekšmetu - priekšmeta veids, vai uz priekšmeta ir marķējums, uzraksti, radiācijas brīdinājuma zīme. Ja iespējams, tiks lūgts sazināties  video zvanā, lai parādītu priekšmetu, vai nofotografēt priekšmetu un atsūtīt

 • Kādus aizsardzības pasākumus jāievēro, sagatavojot priekšmetu nodošanai?

Atrodot aizdomīgu priekšmetu, to nedrīkst izjaukt, izņemt no aizsargapvalka vai jebkādā veidā bojāt. Ievērot personīgos aizsardzības pasākumus - uzvilkt cimdus, uzlikt vienreizlietojamo masku. Saskaroties ar radioaktīvu priekšmetu, rokas nedrīkst likt pie sejas, acīm un pieskarties pie savām drēbēm.

Priekšmetu ielikt, ja iespējams, caurspīdīgā maisā un novietot automašīnas bagāžas nodalījumā. Pēc tam novilkt cimdus, nomazgāt rokas un novilkt masku.

Jebkurā gadījumā, atrodot priekšmetu, pirmā ir konsultācija ar VVD RDC, tajā skaitā, par aizsardzības pasākumiem (gadījumā, ja būs aizdomas par bīstamu radioaktīvo avotu neaicinās atvest, bet VVD RDC organizēs avota nogādāšanu uz radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”)

 • Kur priekšmetus iespējams nodot?

Jebkurā gadījumā vispirms jāsazinās ar VVD RDC! Pēc sākotnējas konsultācijas ar VVD RDC iedzīvotājam tiks atzvanīts, lai vienotos par konkrētu priekšmeta nodošanas vietu un laiku.

 • Kā notiks priekšmeta nodošana?

Pēc ierašanās norunātajā priekšmeta nodošanas vietā VVD inspektors veiks priekšmeta izpēti un dozas jaudas mērījumus:

 • Ja tiks konstatēta paaugstināta gamma dozas jauda vai uz priekšmeta identificēta radiācijas brīdinājuma zīme, priekšmets tiks pieņemts. Pēc priekšmeta pieņemšanas tiks aizpildīts pieņemšanas nodošanas akts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiks izsniegts personai, kura priekšmetu nodevusi
 • Ja paaugstināta gamma dozas jauda netiks konstatēta, priekšmets tiks atdots iedzīvotājam
 • Cik ilgi kampaņas ietvaros varēs bez maksas nodot radioaktīvos priekšmetus?

Radioaktīvos priekšmetus bez maksas varēs nodot divus mēnešus no 10.08.2022.-10.10.2022.

 • Kur radioaktīvos priekšmetus varēs nodot pēc kampaņas beigām?

Radioaktīvus priekšmetus par maksu varēs nodot arī pēc kampaņas radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, ko apsaimnieko VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (tālr.: 67032620, 67032665, e- pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv)

Avots: Valsts Vides dienests

Jaunieši aicināti meklēt piedzīvojumus Maļinovā