Kā pieteikties atbalstam ārkārtējās situācijas laikā

Pašvaldība

15. aprīlī Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka Daugavpils novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

Saistošie noteikumi paredz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ēdināšanas atbalstu bērniem un atbalstu attālinātam mācību procesam. Šo atbalstu var saņemt ģimenes/personas, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. maijā. Ar saistošajiem noteikumiem varat iepazīties šeit: Saistošie noteikumi.

Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu. Nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Daugavpils novada Sociālā dienesta darbiniekiem.

Ēdināšanas atbalsta un atbalsta attālinātam mācību procesam administrēšanu īstenos Daugavpils novada dome.

Iesniegumus ēdināšanas atbalstam un atbalstam attālinātam mācību procesam bērna vecāks vai viņa likumiskais pārstāvis var iesniegt līdz 12. maijam ieskaitot:

  • Pagasta pārvaldē saskaņā ar deklarēto dzīvesvietu (klātienē vai sūtot pa pastu. Sūtot pa pastu, pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā 12.05.2020.);
  • Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401 (klātienē vai sūtot pa pastu. Sūtot pa pastu, pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā 12.05.2020);
  • Elektroniski, sūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv;
  • Elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

    https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

!!! Izmaksas tiks veiktas pēc šā gada 12. maija! 

IESNIEGUMU VEIDLAPAS:

Ēdināšanas atbalsts bērniem

Atbalsts attālinātam mācību procesam

Iesniegumu veidlapas papīra formātā ir pieejamas katrā pagasta pārvaldē un Daugavpils novada domē.

Par karavīru apmācību