Jaunieši izsaka viedokli par svarīgām jomām

AKTUĀLI

Daugavpils novada jaunatne turpina projekta DNJ StartUP realizēšanu, kura mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa celšanu Daugavpils novadā. Projekta ietvaros šobrīd notiek tikšanās ar jauniešiem pagastos ar mērķi rosināt viedokļu apmaiņu starp pašvaldību un jauniešiem.

17. februārī tikšanās notika Salienas vidusskolas telpās, kur pulcējās ap 40 jauniešiem. Projekta īstenotāji iepazīstināja jauniešus ar projekta laikā paveikto, jauniešu viedokļiem par jauniešu vasaras nodarbinātības programmu un uzņēmējdarbības atbalstu Daugavpils novadā. Tikšanās galvenais uzdevums bija uzzināt jauniešu viedokli un idejas par nepieciešamajiem uzlabojumiem augstāk minētajās nozarēs, tāpēc jauniešiem tika piedāvāts darbs grupās. Grupu darba ietvaros jauniešiem bija jāizstrādā ieteikumus un jāpauž savs skatījums uz to, kādā veidā būtu jāveicina jauniešu piesaisti un ieinteresētību tādās virzienos kā – jauniešu vasaras nodarbinātības programma, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana un Daugavpils novada stipendiju fonds.

Runājot par jauniešu vasaras nodarbinātības programmas organizēšanu Daugavpils novadā, tad jaunieši izteica vēlēšanos, lai tiktu paplašināts piedāvājumu klāsts. Jaunieši uzsvēra, ka viņi vēlētos programmas laikā attīstīt savas prasmes un zināšanas viņiem saistošās jomās – veterinārzinātnē, inženiermehānikā, sabiedriskajās attiecībās utt. Šādā veidā vasaras nodarbinātības programma izpaudīsies kā sava veida ēnošana, kā arī dos iespēju jauniešiem iepazīt profesijas un nodarbes, kuras viņi varētu izvēlēties nākotnē.

Grupas, kas strādāja pie ieteikumu izstrādes jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai uzsvēra, ka Daugavpils novadā būtu jāattīsta rūpniecība un tūrisms, kā arī visāda veida uzņēmējdarbība, kas veicinātu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, piemēram, transporta pakalpojumu tīkla paplašināšana.

Projekta ietvaros tika nolemts ietvert diskusijā arī tādu svarīgu jautājumu kā Daugavpils novada stipendiju fonds. Arī šajā jautājumā jauniešiem bija savs viedoklis, kas bija pamatots ar neapstrīdamiem faktiem. Jaunieši uzskata, ka ir nepieciešams sniegt atbalstu topošajiem speciālistiem tādās profesijās kā inženiermehāniķis, arhitekts, inženieris, veterinārārsts, zobārsts, u.c.

Tikšanās ar jauniešiem turpināsies līdz mēneša beigām, un jau 20. februārī tiksimies Zemgales vidusskolā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Meteņdienas pasākums ,,Apmaldījusies ziema"