Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums “Birztalas”

AKTUĀLI

2019. gada 22. oktobrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums “Birztalas” ar kadastra numuru 4474 001 0802, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0798 0.2212 ha platībā, un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads  par nosacīto cenu jeb sākumcenu   2010.00 euro ( divi tūkstoši desmit  euro 00 centi).

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. gada 18. oktobrim plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetos Rīgas iela 2, Daugavpils.

Apsveikums