Izsole- nekustamais īpašums Demenes pagastā

Izsoles

Satiksmes ministrija paziņo, ka 2020.gada 18.maijā, plkst. 11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416.telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4450 003 0152) 2.07 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Satiksmes ministrijas mājas lapā internetā.

Izsoles dalībniekus reģistrē Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, piektā stāva 506.kabinetā (tālrunis 67028031) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 18.maijā plkst.10.00.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – EUR 2300. Izsoles solis – EUR 100. Nodrošinājums EUR 230.

Nodrošinājums ieskaitāms: Satiksmes ministrijas, PVN maksātāja kods LV 90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, kontā: Konta Nr.LV33TREL2170389079000, Norēķinu konts Valsts kase, Bankas kods TRELLV22, ar atzīmi: nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, izsoles nodrošinājums

Daugavpils novada domes sēde