Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā ar 1.aprīli

AKTUĀLI


Izmaiņas sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā ar 1.aprīli

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts institūcijas nodrošina darbību un sniedz pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Privātpersonas sniedz pakalpojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Ar 2022.gada 22.martā Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  (turpmāk – MK noteikumi Nr.662) noteikts, ka no 2022.gada 1.aprīļa sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri sniedz:

             sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu,

             individuāli vai personu grupai sniedzamos sociālos pakalpojumus un tiem pielīdzinātos pakalpojumus, sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vairs nav jāuzrāda.

Savukārt MK noteikumu Nr.662 70.4.apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā , nosakot, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs var noteikt darbiniekus (t.sk. brīvprātīgos un personas ar ārpakalpojuma līgumiem), kuriem, izvērtējot viņu darba pienākumus un epidemioloģiskās drošības riskus, amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts. Vienlaikus MK noteikumu Nr.662 vispārīgo prasību 25.punktā, cita starpā noteikts, ka darba devējs (šajā gadījumā – institūcijas vadītājs) nepielaiž pie darba šo noteikumu 70.4. apakšpunktā minēto personu, ja persona nav uzrādījusi derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vienlaikus MK noteikumu Nr.662 vispārīgo prasību 12.punkts izteikts jaunā redakcijā , cita starpā nosakot, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina darbiniekiem un pakalpojuma saņēmējiem, kā arī citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, t.sk. sociālo pakalpojumu saņēmējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, pieejamu un saprotamu informāciju, to ievietojot arī pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē, par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību, t.sk.:

             brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

             citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kādi pakalpojuma sniegšanas vietā ir noteikti, t.sk.: brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu; rekomendāciju par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.

Nosacījumi klientiem sociālo pakalpojumu saņemšanai

Sociālos pakalpojumus var saņemt persona, kurai ir vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikāts vai kurai pēdējo 72 stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs, kā arī ja šai personai nav akūtu elpceļu infekcijas slimības simptomu.

! Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma nesniegšana, pārtraukšana vai izbeigšana rada invaliditātes risku vai  apdraudējumu veselībai (t.sk. darbspējas zuduma risku), dzīvībai vai drošībai, pakalpojumu (piemēram, aprūpes mājās pakalpojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem un pieaugušām personām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, krīzes centru pakalpojumi,  patversmes vai naktspatversmes pakalpojumi, asistenta vai pavadoņa pakalpojums u.c.) var saņemt arī persona bez sadarbspējīga vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas (69.punkts).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saņemšanas nosacījums - personai, kas tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikāts vai sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem ārkārtējos gadījumos nepieciešams nodrošināt uzturēšanos minētajā institūcijā (70.punkts).

Nosacījumi sociālo pakalpojumu sniegšanai

             Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (t.sk. pusceļa mājas pakalpojumi)  tiek sniegti, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības

Ar 2022.gada 24.februāri  personām, pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes, septiņas dienas ir jāatrodas pašizolācijā.

! Izņēmuma gadījumā, kad no stacionārās ārstniecības iestādes tiek izrakstīts klients, kuram ir diagnosticēts Covid-19, bet kuram atbilstoši ārstējošā ārsta norādītajam vairs nav nepieciešama ārstēšanās stacionārajā ārstniecības iestādē (nav izteiktu simptomu), vadoties pēc līdzšinējās prakses rīcībai izņēmuma gadījumā, institūcijai jānodrošina tā uzņemšana, nodrošinot klienta nošķirtu ievietošanu izolācijas telpā un visus karantīnas pasākumus.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – institūcijas) ir jāveic darbinieku ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testēšana ar antigēna testu , kā arī jāveic minēto darbinieku uzskaite atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Pozitīva antigēna testa gadījumā, darbinieku jāatstādina no darba pienākumu veikšanas un viņam jāuzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 infekcijas laboratorisko diagnostiku un apzinātu kontaktpersonas, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības (70.6.apakšpunkts).

Institūcijas par valsts budžeta līdzekļiem var organizēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu (t.sk. klientu ar pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu ar Covid-19 skrīninga testu . Institūciju darbiniekiem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no klientiem iegūto informāciju par atbilstību pilnībā vakcinētas vai balstvakcinētas vai pārslimojušas personas statusam (t.sk. sertifikāta derīguma termiņu, ja personai ir pārslimošanas sertifikāts), kā arī Covid-19 testa rezultātus. Klients uzrāda attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu vai testa rezultātu pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontroles institūciju pieprasījuma (70.7.apakšpunkts).

Ar grozījumiem MK noteikumu Nr.662 70.punkts papildināts ar 8.apakšpunktu , nosakot, ka sejas maskas iekštelpās lieto:

1)  apmeklētāji;

2)  institūcijas darbinieki, nonākot kontaktā ar apmeklētājiem;

3)  institūcijas klienti:

             tikšanās laikā ar apmeklētājiem;

             pasākumos, kas tiek organizēti institūcijā;

             ārpus institūcijas telpām, apmeklējot pasākumus vai saņemot pakalpojumus, t.sk. tirdzniecības pakalpojumus.

Tāpat 70.punkts papildināts ar 9.apakšpunktu , nosakot, ka institūcijas vadītājs, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā, var noteikt masku lietošanas prasības darbiniekiem.

             Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu tiek sniegti, ievērojot nosacījumu par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezinfekcijas līdzekļu (DL) lietošanu, distances un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, telpu vēdināšanu un citu atbilstošo prasību ievērošanu.

! Gadījumā, ja šajā periodā kādai personai tomēr izpaužas Covid-19 simptomi, ir jānodrošina visi karantīnas pasākumi.

             Individuāli vai personu grupai sniedzamie sociālie pakalpojumi un tiem pielīdzinātie pakalpojumi (dienas centra, dienas aprūpes centra, psihosociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās un citi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā dienesta, bāriņtiesas, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumi, asistenta un pavadoņa pakalpojumi) tiek sniegti:

             attālināti;

             klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama. Minētos pakalpojumus iekštelpās var sniegt, ja tiek nodrošināta distancēšanās ievērošana, IAL un DL lietošana un telpu vēdināšana ik pēc 2 stundām.

Pašvaldība un uzņēmēji cīnās par kūdras nozares pastāvēšanu