Izmaiņas paternitātes pabalsta un vecāku pabalsta izmaksas kārtībā

AKTUĀLI

Par paternitātes pabalstu

No 2022. gada 1. augusta mainīsies paternitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi, kā arī tiks paplašināts personu loks, kurām būs tiesības uz paternitātes pabalstu.

Izmaiņas attiecas uz bērniem, kuri dzimuši 01.08.2022. vai vēlāk. Tās paredz, ka:

  • bērna tēvs paternitātes pabalstu varēs saņemt par 10 darba dienām;
  • gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, bērna tēvs ir miris vai viņam pārtrauktas aizgādības tiesības, 10 darba dienu paternitātes pabalstu varēs saņemt arī cita persona. lai tā pēc bērna mātes lūguma varētu iesaistīties bērna aprūpē.

VSAA paternitātes pabalstu piešķirs, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) saņemto informāciju par darba devēja līdz bērna 6 mēnešu vecumam piešķirto atvaļinājumu.

Svarīgi !

Ja bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 31. jūlijam, paternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam par 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumam jābūt pieprasītam un piešķirtam līdz bērna 2 mēnešu vecumam.

Atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam jau no 2022.gada 1. jūnija tiesības uz atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu un paternitātes pabalstu ir arī bērna mātes partnerei. Bērna mātes partnere var pieprasīt darba devējam atvaļinājumu arī par bērniem, kas dzimuši līdz 31.07.2022. Ja darba devējs atvaļinājumu ir piešķīris, bērna mātes partnere iesniedz iesniegumu VSAA paternitātes pabalsta piešķiršanai.

Kā pieprasīt pabalstu

Iesniegumu paternitātes pabalsta piešķiršanai visērtāk iesniegt izmantojot portālā Latvija.lv, elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēloties iesniegumu „Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana”.

Iesniegumu var iesniegt arī:

  • elektroniski VSAA oficiālajā e-adresē,
  • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu,
  • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot to VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs.

Par vecāku pabalsta izmaksas periodu, ja bērns piedzimis priekšlaicīgi

2022. gada 1. augustā stāsies spēkā grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz vecāku pabalsta izmaksas perioda pagarināšanu par grūtniecības atvaļinājuma periodu, ja bērns ir piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma noteikšanas termiņa.

Vecāku pabalsta izmaksas periods tiks pagarināts vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem:

  • bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datums, proti, pirms ārsts vēl nav izsniedzis darba nespējas lapu B sakarā ar grūtniecību;
  • piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās pēc 01.08.2022.;
  • vecāku pabalsts tiks piešķirts 01.08.2022. vai vēlāk;

VSAA pagarinās vecāku pabalsta izmaksas termiņu bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Piemērs:

Bērns dzimis 20.08.2021. Bērniņš piedzimis priekšlaicīgi, pirms ārsta noteiktā grūtniecības (pirmsdzemdību) atvaļinājuma perioda un darba nespējas lapa (DNL) B mātei vēl nav izsniegta. Šādos gadījumos ārsts uzreiz izsniedz divas DNL B – par grūtniecības atvaļinājuma periodu, šajā gadījumā no 20.08.2021.līdz 28.10.2021. (70 kalendārās dienas) un par dzemdību atvaļinājuma periodu no 29.10.2021. līdz 06.01.2022. (70 kalendārās dienas). Par periodu, par kuru izsniegtas DNL B sakarā ar grūtniecību un dzemdībām, piešķirts maternitātes pabalsts.

Vecāku pabalstu māte izvēlējusies saņemt līdz bērna viena gada vecumam. Vecāku pabalsts piešķirts ar nākamo dienu, kad beidzies dzemdību atvaļinājums, par kuru piešķirts maternitātes pabalsts (vienlaikus nevar saņemt maternitātes un vecāku pabalstu), proti, par periodu no 07.01.2022. līdz 19.08.2022.

Tā kā bērns piedzimi pirms grūtniecības atvaļinājuma noteikšanas termiņa un piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās arī pēc 01.08.2022., vecāku pabalsta izmaksas periods tiks pagarināts no 20.08.2022. par 70 grūtniecības atvaļinājuma dienām.

Avots: Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra

Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes sasaukšanu