Izbraukuma komitejas laikā aktualizē risināmās problēmas

AKTUĀLI

11. maijā notika Augšdaugavas novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas izbraukuma sēde Skrudalienas dienas aprūpes centrā, lai deputāti varētu klātienē iepazīt centra darbību un risināmās problēmas.

Skrudalienā atrodas mobilās aprūpes vienības bāze, no kurienes mobilā brigāde triju cilvēku sastāvā ik dienu dodas ar speciāli aprīkotu mašīnu apciemot vientuļos sirmgalvjus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un nonākušos krīzes situācijā visā Augšdaugavas novadā, lai palīdzētu viņiem veikt ikdienas darbus, piemēram, iztīrīt sniegu, sakraut malku, sanest mājā ūdeni, izmazgāt grīdas un veļu. Pati automašīna kalpo gan kā duša un mazgātava, gan kā skaistumkopšanas salons, jo sociālās aprūpētājas palīdz sirmgalvjiem ne tikai nomazgāties dušā, bet arī griež nagus un matus, skuj bārdu. Mobilā brigāde arī piegādā klientiem pārtiku un medikamentus, palīdz apmaksāt rēķinus.

Skrudalienas dienas aprūpes centra vadītāja Jūlija Žugare pastāstīja, ka pašlaik mobilās brigādes pakalpojumus izmanto 76 novada iedzīvotāji, bet kopš 2019. gada, kad tika ieviests šis pakalpojums, ir apkalpoti 182 klienti.  

Pakalpojums esot ļoti pieprasīts, tāpēc mobilās brigādes noslogojums ir gana liels, diemžēl atalgojums darbiniekiem ir minimālais, kas neatbilst darba slodzei. Mobilā brigāde izveidota Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros un tās uzturēšanai gadā vidēji nepieciešami 40 511 eiro.

Pērnā gada nogalē deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika atklāts Skrudalienas dienas centrs, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Centrā ierodas klienti no Medumu, Sventes, Laucesas, Tabores, Skrudalienas, Vecsalienas, Salienas un Demenes pagasta, aktīvi pavada laiku. Vienā no telpām notiek radošās darbnīcas – rokdarbi, krāsošana, zīmēšana, filcēšana, šūšana. Klienti tepat arī atpūšas vai skatās TV, bet virtuvē mācās pagatavot sev maltīti. Šeit klienti ikdienā apgūst dažādas dzīvei nepieciešamas sadzīviskās un sociālās prasmes. Centrā darbojas sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, pieejami reitterapijas pakalpojumi. Vienā dienā centrā iespējams uzņemt līdz 15 klientiem. Centra vadītāja uzsvēra, ka ir nepieciešamība ēkā izveidot dušas telpas, šiem mērķiem ir piemērotas telpas, bet nav līdzekļu ieceres īstenošanai. Komitejas vadītājs Aleksejs Mackevičs vērsa uzmanību arī uz to, ka telpās būtu nepieciešams sakārtot ugunsdrošības signalizāciju.

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova iepazīstināja deputātus ar Skrudalienas, Salienas, Demenes, Laucesas, Sventes, Medumu, Kalkūnes un Tabores pagasta sociālajām darbiniecēm un pastāstīja par sociālā darba aktualitātēm un problēmām šajos pagastos. Kopumā šajos pagastos ir 8902 iedzīvotāji, bet teritoriju apkalpo 10 sociālie darbinieki.  Pērn Augšdaugavas novada Sociālais dienests šajā teritorijā ir pieņēmis  8581 lēmumu par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu,  7052 lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, t.sk. pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalstu, 267 lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Visos minētajos pagastos vislielākais īpatsvars ir tieši GMI pabalsts, pēdējā gada laikā dubultojies arī pabalstu skaits onkoloģijas pacientiem.  

Šajā teritorijā svarīgākās mērķa grupas: 483 reģistrētie bezdarbnieki (t.sk. 208 ilgstošie), 642 personas ar īpašām vajadzībām, 99 daudzbērnu ģimenes, 745 trūcīgas ģimenes, 150 maznodrošinātas ģimenes, 1882 pensionāri, 18 augsta sociālā riska ģimenes, 46 sociālā riska ģimenes.

Sociālais dienests sadarbībā ar NVO «Demenes sociālā atbalsta centrs» sniedz aprūpes mājās pakalpojumu, ko saņem 19 personas. Pakalpojumu sniedz 6 aprūpētāji. Šis pakalpojums klientam tiek sniegts par maksu.

Kopš kara sākuma Ukrainā sniegts atbalsts 6 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas apmetušies Demenē un Laucesā, izmaksāti krīzes pabalsti – 816 eiro, GMI pabalsti – 2289 eiro un mājokļa pabalsts – 58 eiro.

Anna Jegorova aktualizēja vairākas problēmas, kas jārisina. Viena no tām ir bezdarbnieku motivācijas trūkums reģistrēties NVA un pieteikties algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, jo bezdarbnieki turpina saņemt pabalstus un neuzskata par nepieciešamu iet strādāt. Lielai daļai Sociālā dienesta klientu ir izveidojusies atkarība no pabalstiem un nav vēlmes pašiem uzlabot savu situāciju, bet valsts līmenī šī problēma netiek risināta. Nepieciešams strādāt pie ilgstošo bezdarbnieku rehabilitācijas iespējām.

Milzīga problēma ir sociālā darba speciālistu trūkums, jo zemā atalgojuma darba prestiža dēļ nav motivācijas mācīties, turklāt šajā darbā draud profesionālā izdegšana.

Komitejas vadītājs Aleksejs Mackevičs piekrīt, ka sociālo darbinieku darbs nav pietiekami novērtēts. Viņš atzina, ka ir daudz problēmu, ko var risināt, tostarp ierīkot dušas un ugunsdrošības signalizāciju Skrudalienas dienas aprūpes centrā. Tiek plānots 18. maijā uz komitejas sēdi apkopot esošās problēmas un kopīgi meklēt risinājumus, lai varētu savlaicīgi plānot nākamā gada pašvaldības budžetu un varētu veicināt jaunu sociālo darbinieku piesaisti un esošo saglabāšanu. “Mums vajag pilnveidot, uzlabot šo darbu un pastiprināt atbalstu. Tas ir iespējams.”  

Anna Jegorova aicināja kopīgiem spēkiem darīt visu iespējamo, lai nākamgad Augšdaugavas novada pašvaldība kļūtu par ģimenei draudzīgu pašvaldību.

Teksts, foto: Inese Minova

15. maijs - Starptautiskā ūdens drošības diena