Informācija par ietekmes uz vidi novērtējumu

Sabiedrības līdzdalība

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde pieņēmusi lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguvei atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā (SIA "Inerto materiālu serviss").

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: atklātā derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana (t.i. esošās iecirkņa teritorijas daļas izstrādes pabeigšana un rekultivācija un jaunas iecirkņa teritorijas daļas izstrāde ar sekojošu iecirkņa teritorijas rekultivāciju) 10,64 ha platībā atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā.

Paredzētās darbības norises vieta:  „Kaupišķi-5” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0052 un īpašums „Griguliņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0062, Tabores pagasts, Daugavpils novads.

Sīkāka informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā.

No 10. jūnija pilnā apmērā savu darbu atsāk mobilā brigāde