Dzejas dienu pasākums “Saules taka” Vasiļovā

AKTUĀLI

Cik man nākas savā gaitā
Atcerēties bērnu dienu,
Tik es redzu gara acīm
Zelta sauli atmirgojam.

(J.Rainis)

14. septembrī Maļinovas pagasta Vasiļovā norisa tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Saules taka”. Šogad Vasiļovā pulcējās kupls skaits Špoģu vidusskolas 1. - 4. klases skolēnu, dzejnieki no Daugavpils, ciemiņi no Višķu un Biķernieku pagastiem, kā arī Maļinovas pagasta iedzīvotāji.

Skolēni ar skanīgiem dzejoļiem sveica Raini dzimšanas dienā. Dzejoļi tika skaitīti latviski un arī latgaliski. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar ko Vasiļova ir ievērojama, arī ar to, ka J.Rainis kā ģimnāzists pavadīja brīvlaiku Vasiļovā iepazīstoties ar Višķu pagasta vietējo zemnieku paražām, dzīvesveidu, folkloras, apdziedāšanas dziesmu noklausīšanos un izmantošanu vēlākajos darbos. Šajā vietā atradās Vasiļovas pusmuiža, kuru Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, no 1881. līdz 1890. gadam, iznomāja no Višķu muižnieka Staņislava Mola.

“No Raiņa atmiņām „Es atceros... kā es pa Vasiļovas laukiem staigāju un kā visur atradu pa mazam vieglam pantiņam, kā no mātes pierunām ierosinājos un beigās braucu uz Rīgu ar gatavu mazu grāmatiņu”. Atrazdamies Vasiļovā, Jānis Pliekšāns savāca folkloras materiālus, kuri tika izmantoti pētījumā „Daugavpils apriņķa Višķu pagasta kāzu ieražas”, kas tika iespiests Pēterburgas Universitātes privātdocenta Eduarda Voltera grāmatā "Latviešu etnogrāfiskie materiāli Vitebskas guberņā" (Материалы для этнографии латышского племени Витебской губернии). Šīs dziesmas pētījumā atveidotas latgaliski ar visam tām izloksnes īpatnībām, kas bijušas raksturīgas katrai teicējai. Rainis ļoti mīlēja Latgali un viņas vienkāršos, sirsnīgos ļaudis. Šai zemei pieder daļa no viņa bērnu un jaunības dienām un gadiem."

(Izmantoti materiāli no P. Zeiles grāmatas “Rainis un Latgale”)

Pasākuma turpinājumā Maļinovas saieta namā sirsnīgā gaisotnē ar pašsacerētiem dzejoļiem mūs iepriecināja arī dzejnieki no Daugavpils, kas jau tradicionāli ciemojas Dzejas dienu pasākumā. Par pasākuma muzikālo daļu parūpējās Vaļkovsku gimene no Naujenes pagasta. Un protams gaisā virmoja smarža no lielā zupas katla, kas visus sasildīja drēgnajā rudens dienā. Liels paldies kolēģiem no Višķu, Silavišķu un Biķernieku bibliotēkām par dalību un atbalstu pasākumā.

Paldies Dagnijai Romanovskai - Aleksejevai par fotogrāfijām.

Uz tikšanos nākamajā gadā Vasiļovā Dzejas dienu pasākumā!

Elvīra Kokina Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja.

Palika 5 dienas, lai pieteiktos LIAA Daugavpils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmai