Daugavpils novada pašvaldības īpašuma “PUNCUĻI” nomas tiesību izsole

Izsoles

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“Puncuļi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsRažošanas ēka; noliktavas ēka
Kadastra numurs4488 005 0202
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Ražošanas ēka 4488 005 0859 001 – 480.4 m2; Noliktavas ēka – 4488 005 0859 002 – 452.9 m2;  
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība, ha4488 005 0859 – 1.3203 ha
Galvenais lietošanas veids4488 005 0859 001- Pārtikas produktu ražošanas ēka; 4488 005 0859 002- Pārtikas produktu noliktava
Izmantošanas mērķisPārtikas produktu ražošanas ēka; Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)877.30 EUR (astoņi simti septiņdesmit septiņi euro 30 centi)
Izsoles solis80.00 EUR (astoņdesmit euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš10 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Obligātie nomas nosacījumiNomniekam līdz 2023.gada 31.decembrim: 1. jāizveido ne mazāk kā 12 jaunas darba vietas 2.jāveic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā  300 000 EUR apmērā. Papildus augstāk minētajam: Jānodrošina iznomāto ēku apsardze un apdrošināšana pret trešo personu prettiesiskas rīcības risku, dabas stihiju risku, uguns risku, šķidruma, tvaika noplūdes risku, sadursmes risku, stiklojuma bojājumu
Citi iznomāšanas nosacījumi1. Nomnieks, papildus nomas maksai, iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, kā arī par komunālajiem, apsaimniekošanas, elektrības  u.c. pakalpojumiem, norēķinās pa tiešo ar pakalpojuma sniedzēju. 2. Saskaņā ar Daugavpils novada domes 27.02.2020. noteikumiem Nr. 10 “Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Daugavpils novada pašvaldības mantai”, nomas maksa var tikt samazināta (skatīt Noteikumi). 3. Nav tiesību nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 01.04.2020. līdz 09.04.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 14.aprīlī plkst. 11:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsDaugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/iznomā / Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr. 65476831, mob. 26478537 ar Attīstības pārvaldes vadītāju Vitu Rūtiņu.

Izsoles noteikumi Pielikums Pieteikums

Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā