Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Tabores pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaTabores pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4492 006 0269
Platība, ha8.1
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiMeliorācijas aizsargjosla, Pašvaldības autoceļu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN407.03
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Salienas pagastā