Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Skrudalienas pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vieta“Šengeida ZR-18”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4486 004 0184
Platība, ha0.6
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN37,14
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
 PiezīmesNav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Publiskā apspriešana Naujenē