Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Kalkūnes pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaKalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 002 0062
Platība, ha2.63
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar līdz 20KV elektriskajiem tīkliem, Meliorācijas aizsargjosla Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN136.23
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Naujenes Novadpētniecības muzejā top keramikas izstāde