Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Izsoles

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDemenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4466 001 0226
Platība, ha0.4792
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli