Daiļlasītāju konkurss Naujenes pamatskolā

Pagastu un pilsētu ziņas

21. februārī visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Naujenes pamatskolā šajā dienā notika Daiļlasīšanas konkurss 1. – 4. klases skolēniem “Mīlestība spārno”.

Daiļlasīšanas konkursa mērķis – attīstīt un pilnveidot bērnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, veicināt sākumskolas skolēnu lasītprasmi un sekmēt interesi par grāmatu kā nezūdošu vērtību. Mēdz teikt, ka tas, kurš māk skaisti runāt, spēj valdīt pār cilvēku sirdīm un ausīm. Šī prasme ir jāizkopj, tāpēc skolēniem arī tika piedāvāta iespēja uzstāties plašākas auditorijas priekšā, lasot dzeju par mīlestību, kura ir tik dažāda: pret ģimeni, valsti, draugu, mākslu, mācībām utt.

Gatavojoties konkursam, katrs sākumskolas skolēns ar klases audzinātājas vai vecāku palīdzību bija izvēlējies sev tīkamāko dzejoli, ar kuru konkursā iepriecināt klausītājus. Dzejoļu konkursā piedalījās visi sākumskolas skolēni. Katrs dalībnieks runāja vienu dzejas darbu, ko vērtēja žūrija: skolas direktors Pāvels BROVKINS, latviešu valodas skolotāja Inese LOCIKA, direktora vietniece Zinaīda PAULIŅA, sporta skolotāja Anita SMANE un skolas lietvedības sekretāre Aleksandra SEMJONOVA. Tika vērtēts kontakts ar auditoriju, domas atklāsme, izteiksmīgums un emocionalitāte, izruna un temps.

Kārtējo reizi ikviens varēja pārliecināties, ka, lai izietu publikas priekšā un skaisti norunātu dzejoli, vajadzīga liela drosme. Daudziem skolēniem šis konkurss bija pirmreizēja pieredze un liels pārbaudījums, jo nav viegli pirmo reizi uzstāties ar dzejoli publikas priekšā. Neskatoties uz uztraukumu, visi skolēni bija ļoti centušies, saviem skolasbiedriem un žūrijas locekļiem sagādāja daudz patīkamu mirkļu, jo daiļlasītāji ne tikai iemācījās no galvas skaitīt garus dzejoļus, bet arī centās izjust to saturu, atklājot dzejoļa domu klausītājiem. Īpaši priecēja skolēnu atsaucība un pozitīvā noskaņa, kas liek domāt, ka šāds pasākums jārīko arī turpmāk, jo konkurss palīdzēja atklāt radošuma prieku daiļlasīšanā.
Žūrija atzinīgi novērtēja visu skolēnu veikumu, tomēr izvēlējās trīs labākos, izteiksmīgākos un interesantākos. 3. vietu dzejoļu konkursā ieguva 4. kl. skolniece Katarīna VAIKULE (skolot. Ingrīda BLEIDELE), 2. vieta ierindojās 2. kl. skolniece Aleksandra SOLIMA (skolot. Alita KOKINA), 1. vietu žūrija piešķīra 2. kl. skolniecei Margaritai ĻISICINAI (skolot. Alita KOKINA). Uzvarētājas tika apbalvotas ar diplomu un dāvanām, bet pārējie konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas balviņas.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja radīt sirsnīgo, emocijām bagāto atmosfēru!

Paldies skolotājām Valijai KAVINSKAI, Alitai KOKINAI, Sarmītei ŠTRAUHAI un Ingrīdai BLEIDELEI par ieguldīto darbu!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Basketbols nedēļas nogalē