Biķernieku pamatskola īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojektu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums atbalstīt Biķernieku pamatskolas dalību pilotprojektā „Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” ar mērķi plānot un īstenot aktivitātes, kas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem palīdzētu pārejā uz mācībām valsts valodā. Biķernieku pamatskola, kā vienīgā lauku izglītības iestāde Latgales reģionā, piedalīsies pilotprojektā skolu partnerību veidošanai, lai sniegtu atbalstu skolu pārejai uz vienotu izglītības sistēmu un mācībām latviešu valodā, ko ir izstrādājusi “British Council” pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Šo pilotprojektu Biķernieku pamatskola īstenos sadarbībā ar Daugavpils Valsts ģimnāziju.

Pilotprojektu iecerēts īstenot līdz 2024.gada aprīlim. Tā mērķis ir stiprināt apziņu, ka pedagogi spēj realizēt pārmaiņas, bet izglītojamie spēj pieņemt šīs pārmaiņas, izvērtējot esošo situāciju un vajadzības Biķernieku pamatskolā. Pilotprojekta laikā izveidota partnerība ar Daugavpils Valsts ģimnāziju, kas veicinās sadarbību, pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju apguvi. Biķernieku pamatskolai būs pieejams atbalsts aktivitāšu plānošanai, īstenošanai un izvērtējumam. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 2000 eiro, kas pilnā apjomā tiek finansētas no mērķfinansētā projekta „Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”. Pilotprojekts arī sniegs iespēju mūsu izglītības iestādēm kopīgi izstrādāt stratēģiju un metodes sadarbības un pārmaiņu īstenošanai ilgtermiņā.

Projekta ietvaros Biķernieku pamatskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija veidos partnerības 2.modeli: mazākumtautību pamatskola un latviešu mācībvalodas izglītības iestāde (7., 8. un 9.klašu grupā), veicinot sadarbību, pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju apguvi, kā arī nostiprinot latviešu valodu kā mācību valodu kopīgos pasākumos un mācībās, izveidojot vienotas skolas pieeju.

Pēc Biķernieku pamatskolas direktora Alekseja Mackeviča teiktā dalība pilotprojektā ir unikāla iespēja audzēkņiem un pedagogiem pilnveidot kompetences, iemaņas un prasmes, kas tiks izmantotas maksimāli lietderīgi un pilnā apjomā. “Biķernieku pamatskolai ir liela pieredze, īstenojot gan valsts, gan arī starptautiskos projektus. Mūsu partnerības mērķis ir ilgtspējīgas sadarbības nodibināšana starp abām izglītības iestādēm, sniedzot nepieciešamu atbalstu pilotprojektā iesaistītajām mērķgrupām mācību satura un starpkultūru izglītības jautājumos, mūsdienīgu mācību metožu un mācību satura integrācijas iespēju īstenošanā. Nepieciešams arī sekmēt mācību satura un valodas integrācijas iespēju izmantošanu mūsdienīga mācību procesa organizācijā, kā arī atbalstīt skolas administrācijas, izglītojamo, pedagogu un likumisko pārstāvju sadarbību,” skaidro skolas direktors.

Pilotprojekts tiks īstenots trijās dimensijās. Pirmā ir izglītojamo dimensija. Šīs dimensijas ietvaros tiks organizētas izglītojamo grupu iepazīšanās vizītes; pašpārvalžu sadarbības nodibināšana; kopīga aktivitāšu, pasākumu un nodarbību plānošana, iesaistot izglītojamo pašpārvaldes; viesskolēnu aktivitāšu īstenošana; kopīgi veidoti un piedzīvoti pasākumi/notikumi/projekti. Otrā, pedagogu dimensija,  paredz vadības komandu un pedagogu iepazīšanās vizītes, kopīgas profesionālās pilnveides aktivitātes, izglītības iestāžu maiņu – kolēģu darba “ēnošanu” (viesskolotāja loma, mentorings); pieredzes apmaiņas pasākumus.

Trešā ir izglītojamo likumisko pārstāvju dimensija. Tās ir izglītojamo likumisko pārstāvju iepazīšanas tikšanās par projektu, anketēšana, izglītojamo likumisko pārstāvju iesaistīšana aktivitāšu, pasākumu un nodarbību īstenošanā.

Pilotprojekta noslēgumā tiks sagatavoti secinājumi un ierosinājumi partnerības projektu attīstīšanai plašākā mērogā, ko Izglītības un zinātnes ministrija turpinās izmantot vienotas Latvijas izglītības sistēmas attīstībai. “Dažādu aktivitāšu rīkošana latviskā vidē, organizējot kopīgus mācību braucienus un pasākumus, ir nenovērtējams veiksmīga rezultāta pamats, īstenojot pāreju uz vienotu skolu”, uzsver Aleksejs Mackevičs.

Sporta skola uzsāk nodarbības basketbola grupā