Beidzās publiskā apspriešana ar lielāko sabiedrības aktivitāti novada vēsturē

AKTUĀLI

Līdz 24. februārim iedzīvotāji varēja paust savu viedokli par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmo redakciju. Bija izrādīta negaidīti liela aktivitāte. Pēc provizoriskiem aprēķiniem pavisam lokālplānojuma publiskajā apspriešanā iesaistījās 12 374 cilvēki. Apspriešanas rezultātā izstrādājamajam lokālplānojumam ir iesniegta virkne konkrētu ierosinājumu, kā arī pamatotu iebildumu. Bija saņemts daudz emocionālu  kritisku piezīmju par tēmām, kas lielākoties ir Aizsardzības ministrijas funkciju loks, bet nav tieši saistītas ar izskatāmo lokālplānojuma dokumentu. Tas norāda uz vājiem posmiem sabiedrības informētībā par valsts aizsardzības jautājumiem.

Pašlaik lokālplānojuma izstrādātājs, individuālais komersants „Plānošanas eksperti”, uzsāka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un kaimiņu pašvaldību un citu iesaistīto institūciju atzinumu izvērtēšanu. Pēc tam pašvaldība izskatīs sagatavoto vērtējumu un uz tā pamata sniegs atbildes personām, kas piedalījās publiskās apspriešanas procesā.

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu kopā ar pārējiem lokālplānojuma dokumentiem nonāks izskatīšanā pašvaldības domes sēdē. Normatīvie akti paredz, ka domes sēdē ir jāpieņem viens no trim lēmumiem - apstiprināt izstrādāto lokālplānojumu, pilnveidot lokālplānojuma redakciju vai noraidīt izstrādāto lokālplānojuma redakciju, piedāvājot jauna darba uzdevuma izstrādāšanu.

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi ierosināja Aizsardzības ministrijas struktūra “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs” ar nolūku mainīt Daugavpils novada teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes vienībām, kas ir paredzētas apbūves paplašināšanai militārā poligona vajadzībām. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošina lokālplānojuma izstrādes finansēšanu. Tas arī izvēlējās dokumenta izstrādātāju. Saskaņā ar likumdošanas prasībām šādos gadījumos pašvaldībai jāpilda izstrādes procesa organizatora un vadītāja loma.

Daugavpils novadā uzzibsnīja jauni talanti