Atpūsties uz ūdens, netraucējot citiem

AKTUĀLI

Vasarā katrs sev izvēlas tīkamu laika pavadīšanas un atpūtas veidu, tostarp dodas šķelt ezeru ūdeņus ar ūdenstransportu, piemēram ūdensmotocikliem vai laivām. Lai arī pašam atpūtniekam tā ir aizraujoša nodarbe, apkārtējiem tā var radīt nepatīkamus brīžus, tāpēc pirms došanās šādā atpūtā vēlams iepazīties ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas ezeru apsaimniekošanas speciālists Valērijs Ašķeļaņecs atgādina, ka 2021. gadā apstiprināti MK noteikumi “Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kuros noteikti dažādi ierobežojumi, kas ir jāievēro. Aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme” ietilpst dabas parki "Svente" un "Medumu ezeraine", dabas liegumi "Sventes ezera salas", "Medumu ezera salas", "Bardinska ezers", "Skujines ezers", aizsargājamā aleja "Medumu aleja", kā arī aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi "Medumu parks" un "Jaunsventes parks".

Dabas lieguma un parka zonā iekļautajās ūdenstilpēs ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, proti, aizliegts pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī zinātniskai izpētei un monitoringa veikšanai. Dabas lieguma zonā aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem un rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības. Šie aizliegumi attiecas uz Medumu un Sventes ezeriem. Šo prasību kontroli veic Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar policiju. 

Valērijs Ašķeļaņecs uzsver, ka svarīgi ievērot arī MK noteikumus “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, kas nosaka kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā prasības satiksmes dalībniekiem un izvietotajām navigācijas zīmēm un ugunīm. Tie nosaka kuģošanas līdzekļa vadītāja tiesības un pienākumus, tostarp vadītājam ir pienākums veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu kuģošanas drošību, jo īpaši novēršot cilvēka dzīvības un veselības apdraudējumu, citu kuģošanas līdzekļu kuģošanas drošības apdraudējumu, tai skaitā sadursmes un ūdens satiksmes negadījumus, kā arī kaitējumu videi, krasta objektiem vai infrastruktūrai. Kuģošanas līdzekļa vadītājs ir atbildīgs par visu to personu drošību, kas atrodas kuģošanas līdzeklī, nodrošina, ka glābšanas vestu skaits kuģošanas līdzeklī atbilst cilvēku skaitam kuģošanas līdzeklī, kā arī to, lai persona, kas atrodas kuģošanas līdzeklī un ir jaunāka par 12 gadiem, pārvadāšanas laikā ir ietērpta atbilstoša izmēra glābšanas vestē. Kuģošanas līdzekļa vadītāja pienākums ir izvēlēties tādu kuģošanas ātrumu, lai tas būtu drošs un neapdraudētu citus ūdens satiksmes dalībniekus.

Kuģošanas līdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot kuģošanas līdzekli, kas nav tehniskā kārtībā, nav apgādāts ar glābšanas līdzekļiem un nav reģistrēts, aizliegts vadīt kuģošanas līdzekli bez derīga vadītāja kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, pārsniegt atļauto kuģošanas ātrumu, kuģošanas līdzekļa kravnesību vai atļauto pārvadājamo cilvēku skaitu, aizliegts pārsniegt minimālo ātrumu publisko peldvietu tuvumā un apdraudēt peldētājus, aizliegts vadīt kuģošanas līdzekli alkohola vai citu vielu reibumā.

Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija, Valsts vides dienests un Valsts robežsardze.

Par minēto noteikumu neievērošanu var tikt uzsākta administratīvā lietvedība.

Teksts, foto: Inese Minova

Dzīvojam draudzīgi